Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เดินหน้าสร้างการรับรู้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โชว์ ช้อป ชิม ช่วย” เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2

กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เดินหน้าสร้างการรับรู้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โชว์ ช้อป ชิม ช่วย” เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2


(31 พฤษภาคม 2561) นายเจตฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลาครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา นายอำเภอธารโต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากทุกสังกัด ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในพื้นที่อำเภอธารโต ร่วมต้อนรับ

นายเจตฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและความมั่นคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริบทของการพัฒนาประเทศ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จะต้องร่วมกันวางแผนบริหารจัดการศึกษา และร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

ประเทศได้คนมีคุณภาพ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักของการวางแผนงาน เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และต้องเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน สร้างการรับรู้และเข้าใจให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสถานศึกษาของตนเอง ตลอดจนผู้ปกครอง พี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ ได้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วย สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการมุ่งมั่นจัดการศึกษาศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้

นอกเหนือจากครูบาอาจารย์ที่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์แล้ว ผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดบุตรหลานที่สุด ต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุตรหลานได้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัด ความพร้อมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพหรือสายสามัญ เป้าหมาย คือ การมีงานทำ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กิจกรรมในวันนี้ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนโดยทั่วไป จะได้เห็นผลงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา สถานศึกษาต่างๆ ที่นำกิจกรรมเด่นของดีมาบริการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดของนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่ความสำเร็จ การมีงานทำและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
ด้านนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากที่หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีดำริให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สามารถรับรู้ เข้าใจถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิดกิจกรรม “ศึกษาธิการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน” โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด วางแผนรูปแบบ กิจกรรมที่จะนำไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา 8 ครั้งใน 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด นำกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าสนใจ และข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์มาร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ภายใต้สโลแกน “โชว์ ช้อป ชิม ช่วย”
กิจกรรมโชว์ เช่น กิจกรรมแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอซาร์ กิจกรรมฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเกมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การทำบัญชีครัวเรือน หัตถกรรมเดคูพาจ การทำผลไม้การบูร การทำช่อบูเก้ใบยางพารา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รถโมบาย พิพิธภัณฑ์คุกธารโต และเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ


กิจกรรมช้อป การจำหน่ายสินค้า ชิ้นงาน จากผลงานหลากหลายรูปแบบของนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพ
กิจกรรมชิม การบริการสินค้าอาหารคาว หวาน จากฝีมือนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมช่วย ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการตัดผมชาย
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

About Oxegen

Check Also

มหาลัยนราธิวาสฯ เปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ร.4 เปิดโลกทัศน์ เพิ่มขีดศักยภาพ คนพื้นที่ชายแดนใต้

(18 ส.ค.61) ที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *