Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / จ.ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

จ.ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

จ.ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ด้วยการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน”  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี  โดยมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากปัตตานีและภาคใต้ชายแดน ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แนวคิด “พลังวิจัยและนวัตกรรมนาเศรษฐกิจยุคใหม่ สู่ภาคใต้ชายแดน” เป็นเวทีที่สะท้อนถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องนำองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำสู่ ทิศทางการบริหารของจังหวัดที่ขับเคลื่อนยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการนำนโยบายด้านเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนของรัฐบาลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยการสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งจะนาไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต บริการและภาคธุรกิจ รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขน

​​“เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีวันนี้ จึงเป็นเวทีของการนำความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาชุมชนในภาคใต้ และสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี ในการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง”  ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์  กล่าวเพิ่มเติม

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงการจัดเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” ว่า กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่คณาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอในเวทีผู้ประกอบการพบนักวิจัย มี 14 ประเด็น ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ อาหารและการแปรรูป ยางพาราและการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ปศุสัตว์ (แพะ วัว) การเพาะเลี้ยงกุ้ง  หอยหวาน  การใช้ทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานีสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและมั่นคง  สมุนไพรและการแปรรูป ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสการพบปะจับคู่ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อการนำความรู้ไปต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และการรับโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อการนำไปไปสู่การวิจัยและพัฒนา มีการเปิดคลินิกให้คำปรึกษา เช่น คลินิกยางพารา การพัฒนาแผนธุรกิจ การทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาคใต้ชายแดนของรัฐบาล คือ การยกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์.

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว SPMCNEWS รายงาน

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

ม.นราธิวาส ร่วมบริษัทเอกชน จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ สู่การเป็นมืออาชีพ

สุไลมาน ยุ รายง …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *