เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ว่าหญิงปัตตานี ร่วม พอช. ส่งมอบบ้าน สู่ชุมชนบางตาวา ให้น่าอยู่มั่นคง พร้อมผลักดันการพัฒนาทุกมิติ

แชร์เลย

ผู้ว่าฯปัตตานี ร่วม พอช. ส่งมอบบ้าน สู่ชุมชนบางตาวา ให้น่าอยู่มั่นคง พร้อมผลักดันการพัฒนาทุกมิติ
5 กันยายน 2566
ที่อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มออมทรัพย์บางตาวา หมู่ที่2 ตำบลหนองจิก จังหวัดปัตตานี นาง พาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่พร้อม นาย ธนพล เมืองเฉลิม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ภาคใต้ นาย ศศิพงศ์ ชูเชิด ปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก นาย มะแอ คอเลาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตาวา หัวหน้าส่วนจากทรัพยกรป่าชายเลนปัตตานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเปิดงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัยตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ในด้านต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนเพื่อนำมาเพื่อการต่อยอดให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในทุกด้าน ทุกมิติ โดยมีการเสวนาวิชาการ ที่ให้ความรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดยชื่อในการจัดงาน Kic koff การพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเปลี่ยนมุมมองแนวคิด หารือแนวทางออกแบบ ต่อยอด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคคีท้องที่ท้องถิ่น สถานบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมงานหลายหน่วยงาน

จากนั้น นาง พาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิด อาคารอเนกประสงค์กลุ่มออมทรัพย์บางตาวา หมู่ที่2 พร้อมเดินชม ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านเรือนของสมาชิกที่แล้วเสร็จและกำลังก่อสร้างรวมถึงงานสาธารณูปโภคที่ได้รับงบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) โดยมีกลุ่มเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองปัตตานีดำเนินการรับผิดและสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่บางตาวา โดยเครือข่ายร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่สำรวจก่อนลงมีปรับแผนตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชน เน้นความสำคัญในเรื่องที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง

บ้านเรือนที่มั่นคงจากที่มีสภาพทรุดโทรม สร้างชุมชนที่น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )และหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคีท้องที่ท้องถิ่น ร่วมหารือและประสานความร่วมมือและเป็นแกนหลัก มีบทบาทในการสนับสนุน
การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในพื้นที่ตำบลบางตาวา ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเล ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักรายได้
ของชาวบ้านจึงไม่แน่นอน ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนแออัด และไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง พื้นที่ตำบลบาง
ตาวา ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 2 หมู่บ้าน มีผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 683 ครัวเรือน ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนการแกปัญหาที่อยู่อ้าศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยปรับปรุงในที่ดินเดิม (ที่ดินรัฐ) จำนวน 2โครงการ โดยมีผู้
เดือดร้อนที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนโครงการ จำนวน 392 ครัวเรือน งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 14,053,850 บาท โดย1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านปากบางตาวา (หมู่ที่ 1) จำนวนครัวเรือนผู้เดือดร้อน 233 ครัวเรือน งบประมาณ 7,612,100 บาท
( หมู่ที่2 ) กลุ่มออมทรัพย์บางตาวาหมู่2 จำนวนครัวเรือนผู้เดือดร้อนที่ได้รับงบ 159 ครัวเรือน งบประมาณ 6,423,750 บาท โดยได้ดำเนินการไปแล้วในเฟสแรก คงเหลือการเดินงานในช่วงเฟส2ในการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมต่อเติมบ้านเรือนที่เดือดร้อน พร้อมสาธารณูปโภคในชุมชน ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้มีแผนงานในการสำรวจเพิ่มเติมของครัวขยายในพื้นที่ เพื่อต่อยอดและความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นการสร้างชุมชนใหม่ โดยการใช้สินเชื่อและจัดหาที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ที่มั่นคงเป็นการลดอัตราการแออัดของครัวเรือนซึ่งครัวขยายมีความสำคัญในการพัฒนาในชุมชน สร้างชุมชนที่มั่นคง พร้อมผลักดันให้มีการออมทรัพย์เพื่อเป็นกองทุนต่างๆในชุมชน สร้างความมั่นคงในเรื่องอาชีพและรายได้ อีกทั้งกันขับเคลื่อนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สวัสดิการต่างๆ
ในพื้นที่ และนำผลลัพท์ที่ได้นำไปพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดปัตตานีต่อไป
ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ
ปัตตานี

 63,312 total views,  2 views today

You may have missed