ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ทหาร ผนึกกำลังภาคประชารัฐ ลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความรัก ความสามัคคีให้ ลดช่องว่างรัฐกับประชาชน

แชร์เลย

(เวลา 08.30 น.วันที่ 24 เมษายน 2561) ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในกิจกรรมจิบน้ำชาเสวนาสานสันติสุข 61 เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมหารือการขับเคลื่อนกรพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐ 3 ฝ่าย บุคคลในชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในต่อการรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการพัฒนาพื้นที่ โดยมี พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


จากนั้น เวลา 09.00 น. พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เดินทางไปยังแปลงข้าวประชารัฐ เพื่อเป็นประธานเปิดงานพหุวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ 61 และร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าว เพื่อลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวช่วงราคาข้าวตกต่ำ ขณะที่ส่วนราชการ ทั้งทหารพราน ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวอย่างอบอุ่น สำหรับที่นาผืนนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมดำนาประชารัฐ 61 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมเกษตรกรทำนา เพื่อลดต้นทุนแรงงานการผลิต โดยหันมายึดถือตามแนวทางวิถีเกษตรพอเพียง ด้วยการลงแขกดำนาและลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งส่งผลให้เกิดบรรยากาศความสามัคคีปรองดองในชุมชน และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ 61 ในฤดูการทำนาปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างดี


พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า กิจกรรมเกี่ยวข้าวประชารัฐหมด 1 ในครั้งนี้ซึ่งในการทำงานตามแบบชาวนาดั้งเดิมเป็นวิถีของชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นนอกจากจะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวยังเป็นการรณรงค์ให้ชาวนารักษาวิถีแห่งความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชุมชน ตลอดจนการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมสร้างการเรียนรู้และซึมซับในประเพณีของชุมชนพร้อมทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีและที่สำคัญอย่างช่วยลดต้นทุนในการผลิตของชาวนาและลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนของชาวนาในการจ้างแรงงาน และที่สำคัญ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและทำกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือชุมชนปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนวิถีชีวิตแบบสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ไว้กับลูกหลานสืบไป

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ SPMCNEWS

 1,013 total views,  2 views today

You may have missed