มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมหารือเพื่อเพิ่มศักยภาพชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่

แชร์เลย

วันนี้ (27 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมไทยต้องเป็นไทย ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงถึงผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล และหารือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่ชุดคุ้มครองตำบล ที่มีผลการประเมินความเข้มแข็งดีเด่นผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 5 ด้าน โดยมี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีในวันนี้ ได้มีการสรุปการประเมิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 164 ชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งผลการประเมินในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อย 75 ถึง 137 ชุด สิ่งนี้ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชุดคุ้มครองตำบล ตลอดเวลาที่ผ่านมานโยบายของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบลให้มีขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ ดูแลชุมชนของตนเองได้แทนกำลังทหาร ซึ่งได้มีการปรับลดลงไปและบางส่วนได้ถอนกำลังเพื่อไปใช้ในภารกิจอื่น ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำชุดคุ้มครองตำบล จะทำหน้าที่ในการดูแลภารกิจเชิงรับ ดูแลพี่น้องในชุมชนได้เป็นอย่างดี วันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ฝากชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งเป็นส่วนขับเคลื่อนที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติในปี 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน มีความเข้มแข็งมากขึ้น ในเรื่องแรกคือ การบรรจุปลัดที่เป็นหัวหน้า ชุดคุ้มครองตำบล ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรก ที่ได้มีการแบ่งมอบอัตราให้กับปลัดประจำตำบลเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลได้ครบทั้ง 164 ชุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้ทำการคัดเลือกปลัดประจำตำบลเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ส่วนในเรื่องของการประเมินปีหน้ายังคงให้ความสำคัญกับการประเมินอยู่ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด เตรียมการให้ชุดคุ้มครองตำบล ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้ ก่อนที่จะทำการประเมินอย่างเป็นทางการ ในเรื่องการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว โดยเฉพาะในช่วงปลายปีงบประมาณ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามสร้างสถานการณ์ ทั้งต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน จึงขอให้ชุดคุ้มครองตำบลทุกชุดมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุ และเตรียมความพร้อมตลอดเวลา

ด้าน นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่ได้รับโล่เกียรติคุณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ทุกคนทุ่มเทในการทำงานตามที่กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้กรอบแนวทางไว้ ในการพัฒนาหน่วยต่อไปจะเน้นกำลังพลให้มีคุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทบทวนตามแผนปฏิบัติเผชิญเหตุ และการมีส่วนร่วมกับประชาชน ซึ่งได้มีแนวทางอยู่แล้วว่า นอกจากการรักษาความปลอดภัยประชาชนแล้วนั้น เรายังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในงานประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

 90,185 total views,  2 views today

You may have missed