กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

บิ๊กป้อมลงนราฯ “พ้มไม่ได้เป็นนายก” ก่อนอนุมัติ หลักการ 5 โครงการ และ 11 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และดันเป็นเมือง Smart City

แชร์เลย

รายงานพิเศษ..

(19 กันยายน 2565)  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่ประชุมและตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติกพต. ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุม กพต.สัญจร จชต. ครั้งที่ 4/2565

โดยการประชุมในครั้งนี้จะมีการพิจารณาหลักการโครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาหลักการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ พิจารณาหลักการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พิจารณาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทบทวนมติการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ ศอ.บต. นำเสนอ และ กพต.มีการอนุมัติไปแล้ว อาทิ โครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนา เพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามฯ กิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 4 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดวสงขลา กิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ ต้าสวุ่ยต้อ อ.เบตง จ.ยะลา การพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ฯลฯ

ศอ.บต. เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการ ประกอบด้วย กิจกรรมฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานฯ จะมีการดำเนินงานฟื้นฟูวัดที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปและวัดที่ชำรุดทรุดโทรม อยู่ในพื้นที่โดดเดี่ยวห่างไกล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ด้านกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม ศอ.บต.มีการนำเสนอการดำเนินงาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษา ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ภาษานานาชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อาหรับ จีน มลายู อังกฤษ และภาษาตุรเคีย เพื่อรองรับการประกอบอาชีพในอนาคต และด้านประเพณีและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ส่งเสริมอัตลักษณ์การแต่งกายชุดประจำถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมจัดทำปฏิทินประเพณีและวัฒนธรรมประจำปี

สำหรับข้อเสนอการดำเนินงานกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ศอ.บต.มีการจัดเวทีประชาคมในระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเสนอการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง มีการเสนอแก้ไขปัญหา จำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นสนามบินนานาชาติ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูและป้องกันการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นระบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โครงการพัฒนาประมงชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างมัสยิด โครงการพุทธธรรมนำสันติสุข โครงการเสริมสร้างศักยภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณา ทบทวนการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9 ราย โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยารายละไม่เกิน ๔ ล้านบาท โดยให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว พร้อมพิจารณาสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตหรือผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบรายใหม่ 2 รายด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการหารือ พิจารณาและให้ความเห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการที่ ศอ.บต. นำเสนอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกโครงการ เร่งแก้ปัญหาทุกมิติตามความต้องการของประชาชน

 

ลุงป้อม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่ 2 จ.นราธิวาส หวังเพิ่มช่องทางการค้าการลงทุนชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ

วันเดียวกัน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดน ไทย-มาเลเซีย โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ณ สะพานข้ามเขตแดนไทย มาเลเซีย ด่านศุลกากรสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้จากมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เร่งรัด ประสาน ผลักดันการทำงานของทุกส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ให้พัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งได้มีการดำเนินการเริ่มต้นตามแผนโครงการมาอย่างยาวนาน อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดย ศอ.บต. ได้ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการขนส่งการค้าชายแดน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 (สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส – เมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย) เป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ IMT – GT เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอีก 1 สะพาน คู่ขนานกับสะพานเดิม เนื่องจากสะพานข้ามแม่น้ำ โก-ลก แห่งที่1 มีความคับแคบไม่สะดวกต่อการตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศที่ในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการออกแบบสะพานแห่งนี้ ทางฝั่งประเทศมาเลเซียจะเป็นผู้ออกแบบ และฝ่ายไทยได้สำรวจทางธรณีวิทยาเรียบร้อยแล้วและส่งให้กับทางมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน ทางรัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงโยธาธิการของประเทศมาเลเซีย เข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นั้น และได้นำเสนอข้อมูลให้รัฐบาลมาเลเซียเพื่อเร่งรัดผลักดันต่อไปแล้ว สะพานแห่งนี้หากก่อสร้างเสร็จก็จะยกระดับการสัญจรผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันในห้วงวันหยุดหรือเทศกาลจะมีประชาชนเดินทางค่อนข้างแออัด คับคั่ง และเกิดความไม่สะดวกซึ่งประชาชนในพื้นที่รอคอยให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิด ระบบ NT Fee WiFI ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชายแดน ให้สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง

ต่อมา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เปิดประธานรับมอบ WiFi เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมพบปะประชาชนกว่า 3,000 คน ณ บริเวณหน้าด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) กล่าวว่า ในฐานะประธาน กพต. พร้อมด้วยรัฐมนตรีหลายท่าน ยินดีร่วมมือในการ ทำประโยชน์เพื่อประชาชนตามข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ ซึ่งวันนี้ มีผลงานพัฒนาที่ก้าวหน้าชัดเจน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการเลี้ยงวัว, การแก้ไขการว่างงานช่วงโควิด-19, การปลูกพืชอาหารสัตว์ และการบริหารจัดการไฟฟ้ายั่งยืน การพัฒนาสังคมที่สำคัญ ได้แก่ สนับสนุนอาหารให้โรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนพระพุทธศาสนา, การแก้ไขภาวะโภชนาการต่ำในเด็กเล็ก และแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนอย่างยั่งยืน การส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่ ได้แก่ จัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติ 6 ภาษาและปฏิทินประเพณี 12 เดือนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ Sky Walk อัยเยอร์เวง, น้ำพุร้อนนากอ, อุโมงค์ปิยะมิตรแห่งที่ 2 และการแข่งขัน เบตง เทรล เป็นต้น การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่การบริหารจัดการน้ำ, การบริหารจัดการด่านชายแดนและแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกิน นำระบบเทคโนโลยีมาบริหารพื้นที่ ได้แก่ กล้องตรวจจับอัจฉริยะ เสาไฟฟ้ารองรับการคมนาคมอัจฉริยะ และติดตั้งระบบ WI-FI พื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาตามความจำเป็นของพื้นที่ ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้มัสยิด 300 ปี, พัฒนาทักษะงานบริการรองรับงานในซาอุดิอาระเบีย, ส่งเสริมผู้นำศาสนา, การยกระดับสนามบินจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งได้มอบหมายส่วนราชการดำเนินการเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณา กพต. เร่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน เป็นแกนนำ การส่งเสริมภาคประชาสังคมและประชาชน การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 และสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อำเภอตากใบ การแก้ไขปัญหาแรงงานต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย การจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ในปี 2567 และการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะทุกเรื่องเป็นความห่วงใยและปรารถนาดีของรัฐบาล ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ กพต. ดำเนินการ เพื่อประชาชนทุกภาคส่วน

ทั้งนี้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือNT เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบด้านสื่อสารโทรคมนาคมของชาติ ได้รับนโยบายรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดย NT ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ NT Free WiFi ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุไหงโก-ลก ให้สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ NT Free Wifi เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับแพลตฟอร์มระบบ NT Free WiFi นี้รองรับทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่เดินทางผ่าน ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้นอกจากนี้ NT ยังได้ดำเนินการติดตั้งระบบ NT Free WiFi ตามสถานที่ต่างๆ เช่นสนามบินนานาชาติ ท่าเรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดนราธิวาส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ NT ยังมีเป้าหมายที่จะนําเนินการให้เมืองสุไหงโก-ลก เป็นเมือง Smart City เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

 21,359 total views,  1,048 views today

You may have missed