สิงหาคม 18, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

แชร์เลย


วันนี้(27มิย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คนเข้าร่วม
นายมะนูรี โน๊ะ รองอำนวยการลูกเสือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาที่คุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมตามโครงการ เพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาและส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการ และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับแผนการจัดฝึกอบรมเป็นแบบ ไป-กลับ จำนวน 4 วัน ไม่ค้างคืน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1, ยะลา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา, ตลอดจนบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย


ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

 33,164 total views,  4 views today

You may have missed