มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สร้างสวรรค์สันติสุข ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยวิถีพลเมืองพหุวัฒนธรรม บ้านบาโหย รัฐพร้อมหนุนเสริม ประชาชนพร้อมลงมือทำ

แชร์เลย

》วันนี้ 19 มิถุนายน 2565 เวลา  ที่ ลานกิจกรรมพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคลองตาหงา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางร่วมกิจกรรม มวลชนภาคพลเมืองพหุวัฒนธรรมตำบลบาโหย ภายใต้ชื่อ “สร้างวัฒนธรรมร่วมสันติวิธี ด้วยวิถีพลเมืองพหุวัฒนธรรม ทางนำสันติสุขชายแดนใต้” สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรม สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์สันติวิธี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, ชมรมต้นวารีมหานทีแห่งชีวิต, ผู้นำท้องที่, ท้องถิ่น, พี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น ภายใต้บริบทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรนูญว่าด้วยด้าน สังคม-เศรษฐกิจ

》ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงด้านวัฒนธรรมต่างๆ ของเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลบาโหยได้นำของดี และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นชื่อมาสาธิตและจัดแสดง อาทิ กาแฟโรบัสต้า ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ ทุเรียนบ้านพันธุ์แม่ทัพ ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเสนาหารือแนวทาง ร่วมแสดงพลังแห่งความคิดในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งด้านพัฒนาคน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาการเกษตร ด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีตัวแทนกลุ่มมวลชนร่วมหารือ

》ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ดีใจที่ได้เห็นบรรยากาศแห่งความสุขที่มีร่วมกัน เวลาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กว่า 10 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าวันนี้เราจริงใจต่อกัน เรายึดหลักเกณฑ์ที่ว่า สงวนจุดต่าง แสวงหาจุดร่วม สร้างวัฒนธรรม สร้างสันติสุข โดยนโยบายเร่งด่วน 1 ใน 5 งาน ที่ต้องดำเนินการ คือให้สังคมมีความเป็นพหุวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขในพื้นที่ ปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ เราสูญเสียมาไม่น้อยเลย ถ้าไม่ได้ความร่วมมือ แสวงหาทางออกจากเวทีต่างๆ ผ่านการขับเคลื่อนของสภาประชาธิปไตยตำบล สู่กระบวนการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้ว  ความสงบสุขและสันติสุขก็จะไม่เกิดขึ้น แนวทางสันติวิธีและการหันหน้าคุยกันจะสร้างความผูกพันธ์แก้ปัญหาความรุนแรงได้ กิจกรรมวันนี้ถือเป็นการได้ปรับทุกข์ผูกมิตร เป็นต้นแบบของความดีงามทางสังคมพหุวัฒนธรรม ให้คนภายนอกได้เห็นน้ำใจไมตรีของคนบาโหย ที่เรียกได้ว่าเป็น แหล่งกำไรของชีวิต มีครบทุกสิ่งอย่าง อาหารมี ท่องเที่ยวได้ เกษตรพอเพียง ประชาชนพร้อมทำ  รัฐหนุนเสริม พื้นที่คือโจทย์ ประชาชนคือคำตอบ”

》ด้าน ดร.อังคาร กาญจนเพช็ร รองประธาน ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมแสวงหาแนวทาง ร่วมสร้างสันติสุขในชุมชนพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหสัดชายแดนภาคใต้นั้น เริ่มเคลื่อนไหวกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2560 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่ถือว่าทุกส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พร้อมจะทำเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการพบปะ พูดคุย กับพี่น้องประชาชน สร้างการรับรู้ ความหลากหลายที่มีอยู่ในพื้นที่ แต่สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากเงื่อนไขของความรุนแรง สร้างสังคมสันติสุขภายใต้หลักการ สงวนจุดที่ต่างสร้างวัฒนธรรมร่วมพุทธ มุสลิม เป็นวัฒนธรรมเสริมฐานความเข้มแข็งของพลเมืองภายใต้สภาพสังคมพหุวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

》ขณะที่ คุณ ชม ไชยบุตร ประธานกลุ่มขบวนการก่อการดี ต้นวารีบาโหย กล่าวว่า “ลักษณะการทำงานของกลุ่มมวลชนนั้น คือการสร้างความรู้พัฒนาและรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดความสมดุล น้ำ ป่า นา เล เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินต่าง ๆ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ด้วยการมีส่วนร่วม บูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างจริงใจ สงวนจุดต่าง แสวงหาจุดร่วม สร้างวัฒนธรรม สู่เป้าหมายในการสร้างจิตสำนึก เข้าใจในกฏระเบียบ กติกา ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิดที่ว่า ประชาชนคิด ประชาชนทำ ภาครัฐหนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้นต่อไป”

 18,988 total views,  2 views today

You may have missed