กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อำเภอเบตงปล่อยแถวหน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติงานตามประกาศเคอร์ฟิว ตามคำสั่ง ศบค. ในที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่ 3-18 ส.ค.นี้

แชร์เลย

BETONG news รายงาน

 ค่ำวันนี้ (3 ส.ค.64) ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอเบตง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานปล่อยแถวหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ตามคำสั่ง ศบค. ยกระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
ปรับ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” หรือ สีแดงเข้ม จาก 13 จังหวัด เพิ่มอีก 16 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดยะลาเป็น 1 ใน 29 จังหวัด  พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19

จากนั้นได้ร่วมออกประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยห้ามออกนอกเคหะสถานเวลา 21.00 – 04.00 น. เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้ยุติลงโดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยต้องไปรักษาพยาบาล กรณีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ขึ้นเวร หรือไปซ่อมแซมการไฟฟ้า ประปาที่ขัดข้อง หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนให้บังคับใช้บทลงโทษตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ  และงดให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด ให้ตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัด และระดับอำเภอ ห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 5 คนขึ้นไป ห้ามอาหารบริโภคในร้าน ให้ขายแบบนำกลับไปบริโภคที่อื่น เปิดได้ถึง 20.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน การขายอาหารในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยให้บริการแบบเดลิเวอรี่ ส่วนร้านขายยา เวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาเก็ต ปิดเวลา 20.00 น. ให้ปิดร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา และห้ามใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 3-18 ส.ค.นี้ และจะประเมินผลทุก 14 วัน และหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจต่อไปถึงวันที่ 31 ส.ค.

นอกจากนี้ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด และการเดินทางเข้าสู่ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขคัด ร่วมกันคัดกรองการเดินทางของประชาชนที่ด่าน กม 23 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศ หรือคำสั่ง ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานระหว่างเวลาที่กำหนด 
        สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนในพื้นที่ ขอความกรุณาประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ทางจังหวัดก็ได้มีกระบวนการในการขอนุญาตเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นโดยจะต้องสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ทุกคนทุกคันไม่ยกเว้น หรือบันทึกข้อมูลลงในแบบข้อมูลการเดินทาง

 8,953 total views,  4 views today

You may have missed