กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาส) ผ่านรูปแบบประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting

แชร์เลย

ข่าว สุไลมาน ยู

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ผ่านรูปแบบประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมฯ

การประชุมในวันนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ภายใต้กรอบ 1. ผลการดำเนินงาน 2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 4. ความต้องการสนับสนุนจากกรม และ 5. แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป

ในระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในประเด็น ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา พช. (งบฟื้นฟู)
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา พช. (งบปกติ)
3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.1.1 ผลการดำเนินงานบริหารจัดการหนี้ปี 2556 ถึง 2564
3.1.2 ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2564
4.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/การขยายผลอย่างต่อเนื่อง )
5. โครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (การดำเนินการตามมติ ครม. การรณรงค์/การขยายผลผ้าลายขอพระราชทานฯ )
6. ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2/2564

ในระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติที่สำเร็จเป็น Best Practice ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา พ.ช. (งบฟื้นฟู) นำเสนอโดยอำเภอเมืองนราธิวาส
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา พช. (งบปกติ) นำเสนอโดยอำเภอสุไหงปาดี
3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอโดยอำเภอบาเจาะ
4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) นำเสนอโดยอำเภอศรีสาคร
5. แนวทางวิธีการทำงานพัฒนาชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นำเสนอโดยอำเภอระแงะ
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ยังได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเน้นย้ำ การเตรียมการวางแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2 ค ตลอดจนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนทุกกิจกรรม ให้สำเร็จลุล่วง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นต่อไป

 8,213 total views,  6 views today

You may have missed