กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เยาวชนจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จ.ยะลา ร่วมทำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

แชร์เลย


ที่ บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เยาวชนจากชมรมเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพหุวัฒนธรรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) ภายใต้กิจกรรม “ค่ายสานสุข สานใจ จากพี่สู่น้องปี 4” ตอนสายธารแห่งสานใจ เพื่อให้เยาวชน มีจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์และร่วมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสุมบูรณ์แก่พื้นแผ่นดินไทย ท่ามกลางธรรมชาติที่มีความสวยงาม เพราะบ่อน้ำร้อนนากอแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม มีความหลากหลายของวัฒนธรรม มีผู้คนหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ โดยเฉพาะโอรังอัสรี ซึ่งเป็นบรรพบุรุษรุ่นแรก ๆ ของคาบสมุทรมลายู อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 50 ครัวเรือน มีความสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์ จึงเป็นต้นทุนที่เหมาะสมต่อการที่เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมาสวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศในอนาคต
โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต., หัวหน้าสวนราชการ, เจ้านห้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนเยาวชนจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมในครัง้นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 โดยภายในงาน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู) 2503 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อีกด้วย
ทั้งนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เดินหน้าสร้างเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพ และเป็นเยาวชนต้นแบบของการเป็นจิตอาสา และความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ได้สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ร่วมกันพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม และเป็นผู้นำที่ดีตามแบบฉบับของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่คอยให้ความรู้เป็นแบบอย่างจากประสบการณ์ที่ดี

///////////////////////////////////////////////////

 244 total views,  2 views today

You may have missed