วันอาทิตย์ , มกราคม 24 2021
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / องคมนตรีปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดยะลา และปัตตานี

องคมนตรีปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดยะลา และปัตตานี

ทีมยะลา/ปัตตานี รายงาน..

ปัตตานี องคมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่กำลังพล และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 ก.ค. 63 ที่กองร้อยทหารพรานที่ 4215 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 49 ชุด มอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


จากนั้นเวลา 11.00 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังกองร้อยทหารราบที่ 15314 หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่ออัฐเชิญสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 30 ชุด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 สร้างความปลาบปลื้มแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้อัญเชิญพระราชกระแสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกนาย ที่ได้มุ่งมั่นทั้งกายและใจ และได้เสียสละความสุขส่วนตัวและเวลา รวมถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว มาทำงานอันสำคัญยิ่งต่อภารกิจของบ้านเมือง โดยเฉพาะทุกครั้งที่มีสถานการณ์นั้น ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน และเมื่อเกิดการเสียชีวิต ก็จะเกิดปัญหาใหญ่กับครอบครัว พระองค์ท่าน ทรงห่วงใย และให้กำลังใจไปยังครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน สำหรับพระราชทานความช่วยเหลือ พระองค์ท่านทรงมีรับสั่งไปยังรัฐบาล ตั่งแต่นายกรัฐมนตรี และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ ให้สอดส่งดูแล ความทุกข์สุขของกำลังพล ที่สำคัญยิ่งก็คือ ผู้ที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัว ให้มีการดูแล โดยในระยะสั้น ก็ทรงพระราชทานกำลังใจ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านแม่ทัพ ถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ และระยะยาว ทรงรับสั่งถึงการช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชีวิต และ ผู้บาดเจ็บ ให้สามารถดำรงชีวิตกลับมาได้โดยเร็ว รวมถึง อาชีพการงาน การศึกษา การให้อนาคตแก่บุตรหลานอีกด้วย และทรงรับสั่งว่า หากมีสิ่งใด ที่พระองค์ท่านสามารถที่จะช่วยเหลือได้ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาได้เสนอมา พร้อมที่จะช่วยเหลือทันที ซึ่งพระองค์ท่านทรงชื่นชมการทำงานของทางราชการที่ได้มีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนอย่างดี ในห่วงเวลาทีผ่านมา

ต่อมา พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเมื่อเวลา 12.00 น. ได้เดินทางถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ร่วมประชุมรับฟังและสรุปแนวโน้วสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ผู้บังคับระดับสูง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นเดินทาง องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 11ปีการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน พร้อมทั้งทั้งให้พบปะให้โอวาท จากนั้นได้ร่วมประชุมกับคณะการผู้บริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 11ปีการศึกษา 2563 เป็นเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์พระดาบส โดยทางโรงเรียนฯ เปิดรับสมัครเยาวชนชาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ (สะบ้าย้อย นาทวี จะนะและเทพา) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2563 และได้ดำเนินการกำหนดการสอบคัดกรองเบื้องต้น สอบข้อเขียน ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ จนแล้วเสร็จตามขั้นตอน ทั้งนี้โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 11โดยได้ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน และกฎระเบียบของโรงเรียนฯ อีกทั้งทางโรงเรียนฯ ได้ทำตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และจัดมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา อาทิ การคัดกรอง การวัดไข้ จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอน และการอยู่อาศัยในโรงเรียนฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น

About Oxegen

Check Also

เกศา สานใจ ออกบริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับนักเรียนฟรี สร้างความสุขถ้วนหน้า

อับดุลฮาดี เจ๊ะ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *