วันอาทิตย์ , มกราคม 24 2021
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ขนส่งเบตง ยะลา เตรียมเปิดเส้นทาง ท่าอากาศยานเบตง-เมืองเบตง ให้ผู้ประกอบการขนส่งโดยสาร ยื่นก่อน 14 ส.ค.นี้

ขนส่งเบตง ยะลา เตรียมเปิดเส้นทาง ท่าอากาศยานเบตง-เมืองเบตง ให้ผู้ประกอบการขนส่งโดยสาร ยื่นก่อน 14 ส.ค.นี้


นายพงศ์ธร จันทราธิบดี ขนส่งจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 8594 ชื่อเส้นทาง ท่าอากาศยานเบตง – เมืองเบตง – ด่านพรมแดนเบตง นายทะเบียนประจำจังหวัดยะลา จึงประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าว ยื่นคำขอ โดยมีรายละเอียดเส้นทางดังนี้ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางท่าอากาศยานเบตง ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ยล. 3026 ถึงหมวดทางหลวงยะรม แยกขวาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4326 ผ่านสถานีตำรวจภูธรยะรมโรงพยาบาลเบตง ตรงไปตามถนนสุขยางค์ ผ่านศาลจังหวัดเบตง วงเวียนหอนาฬิกาเบตง ผ่านสถานีตรวจภูธรเบตง ที่ว่าการอำเภอเบตง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณด่านพรมแดนเบตง ระยะทางตลอดสาย 20 กิโลเมตร ถนนลาดยาง กำหนดให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (รถโดยสารขนาดเล็ก) 2-10 คัน กำหนดเดินรถขั้นต่ำวันละ 6 เที่ยว (ไป 3 เที่ยว กลับ 3 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารแบบช่วง คือ


1.ท่าอากาศยานเบตง – ด่านพรมแดนเบตง 100 บาท
2.ท่าอากาศยานเบตง – ตัวเมืองเบตง 60 บาท
3.ตัวเมืองเบตง – ด่านพรมแดนเบตง 40 บาท
นายพงศ์ธร จันทราธิบดี ขนส่งจังหวัดยะลา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางได้มากขึ้น และเป็นการพฒนาระบบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร ให้สามารถแข่งขันกับบริการขนส่งสาธารณะระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทัดเทียม สอดคล้องกับความเจิญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและประเทศ นายทะเบียนประจำจังหวัดยะลา จะนำข้อมูลและแผนงานที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งจัดทำและยื่นคำขอ อาทิเช่น สภาพของรถ การเนเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่จัดเก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการบริหารจัดการและการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1. คำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางบก
2. เอกสารหลักฐานแนบท้ายคำขอและเอกสารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)
3. ข้อเสนอแผนและเอกสารหลักฐาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
โดยให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา โทร 0-7320-3784 ในวันและเวลาราชการ ตังแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาคำขอรับอนุญาตประกอบการขนส่งของผู้ยื่นของอนุญาตประกอบการขนส่ง ในกรณีดังนี้
1. มีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2524 )
2. ไม่มีแผนงานหรือข้อเสนอประกอบคำขอ
3. ผู้ยื่นขอเสนอรถที่ใช้ทำการขนส่งในเส้นทางไม่ตรงตามมาตรฐานรถ หรือเสนอจำนวนรถต่ำกว่าเงื่อนไขจำนวนขั้นต่ำตามกำหนด
4. กรณีผู้ยื่นขอได้รับแจ้งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ให้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ตรวจสอบสถานที่เก็บ ซ่อม บำรุงรักษารถ และจุดพักรถต้นทาง – ปลายทาง และไม่ไปติดต่อนำเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวภายในกำหนด


ขนส่งจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานประกอบคำขอ ประวัติการประกอบการขนส่ง(ถ้ามี)แผนงานหรือข้อเสนอแนบท้ายคำขอ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคำขอรายใดมีความพร้อม ความเหมาะสม หรือสมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ขอสงวนสิทธิที่จะประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไปใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ ผู้ยื่นคำขอจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือโต้แย้งสิทธิใด ๆ ไม่ได้

About Oxegen

Check Also

เกศา สานใจ ออกบริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับนักเรียนฟรี สร้างความสุขถ้วนหน้า

อับดุลฮาดี เจ๊ะ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *