Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / นพ.สมหมาย ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สนองนำนโยบายรัฐ 6 ประการ

นพ.สมหมาย ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สนองนำนโยบายรัฐ 6 ประการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่กำหนดเป้าหมายการยกระดับคะแนนดัชนีสูงขึ้น และนำผลการประเมินดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำเสนอต่อคณะการอนุกรรมการการดำเนินงานของรัฐ เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของรัฐ  ทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาของหน่วยงานที่รัฐได้ประเมิน ตลอดจนเสนอการทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงการประเมิน ITA ที่มีความจำเป็นและสำคัญที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และในส่วนของ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานภาครัฐดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 5 จชต. สำหรับกรอบการประเมินมี 5 ดัชนี ดังนี้ 1.ดัชนีความโปร่งใส ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม และการจัดซื้อจัดจ้าง  2.ดัชนีความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย การดำเนินงานตามภารกิจ งานตามหน้าที่ เจตจำนงสุจริต และการจัดการร้องเรียน  3.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การเสริมสร้างวัฒนธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน และ 5.ดัชนีคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และคุณธรรมการบริหารงาน

นอกจากนี้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กำหนดเพิ่มแนวทางการประเมินผลผู้นำในองค์กร 6 ประการ ประกอบด้วย 1.การลดพลังงาน /ลดเอกสาร และลดใช้จ่าย 2.กำกับดูแลการทุจริต 3.วิสัยทัศน์ / การบริหารงานในองค์กรที่ริเริ่มแก้ไขและข้อบกพร่อง 4. ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลตามขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาทุกๆ 6 เดือน 5. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และ 6. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจดูแลเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. และทีมข่าว SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

รองอธีบดี กรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงานของ สวท.เบตง พร้อมเน้นย้ำจ้าหน้าที่นำเสนอข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและรวดเร็วทันสถานการณ์ เพื่อป้องกันการนำเสนอข่าวปลอมโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีตามโซเชียลมีเดีย

(15ส.ค.61) นายจ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *