Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดนราฯ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดนราฯ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ศอ.บต.  ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ตรวจเยี่ยม  ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ประชาชนสามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และพึ่งพาตนเองได้

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง หมู่ 4  บ้านโคกม่วง ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานประชุมตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดนราธิวาส  ในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 15 หมู่บ้าน และร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มีการจัดบู๊ธนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมคณะ พร้อมนี้มี นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา วิทยากร ครู ก และครู ข 15 หมู่บ้าน จังหวัดนราธิวาส และประชาชนเข้าร่วม

พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ตามที่ ศอ.บต. ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่ง จำนวน 15 หมู่บ้าน จังหวัดนราธิวาส มาหนุนเสริมมอบงบประมาณเพื่อดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้ มีศักยภาพมีความสามารถในการพัฒนาพื้นที่มากกว่าที่คาดหวังได้เห็นศักยภาพ และขอชื่นชมว่างบประมาณที่ลงแต่ละหมู่บ้านมีความคุ้มค่า สำหรับการส่งเสริมหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็งเพราะหมู่บ้านเป็นรากแก้วของสังคมเป็นหน้าของชุมชน หากหมู่บ้านเข้มแข็งปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดตามไปด้วย เมื่อมีคณะกรรมหมู่บ้านที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะคลี่คลายได้ การดำเนินงานต้องมีความต่อเนื่องมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน เมื่อมีกิจกรรมจะต้องทำประชาคมเสมอจึงจะได้ข้อสรุปที่เป็นความต้องการของลูกบ้านอย่างแท้จริง ศอ.บต.มีการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนโดยการอบรมจัดตั้งวิทยากรครู ก จากส่วนอำเภอ และครู ข จิตอาสาเป็นคนในพื้นที่เป็นผู้ให้คำแนะนำคณะกรรมการหมู่บ้านให้ดำเนินการให้ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้ พลเอก จำลอง คุณสงค์ ได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดนราธิวาสพบว่า ทั้ง 15 หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งจังหวัดนราธิวาส สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ให้งบประมาณ  อย่างไรก็ตามในอนาคตจะต้องสร้างเครือข่ายเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ และอยากให้มีการกระจายสู่หมู่บ้านใกล้เคียงหาความรู้ที่หลากหลายทุกๆ ด้าน มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ต่อไป

นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาพื้นที่ จชต.จะต้องเริ่มที่หมู่บ้านหรือชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ชัยชนะอยู่ที่หมู่บ้านโดยมีกลไกอยู่ที่คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนตามกฎหมายพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ในหมู่บ้านให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ในการบูรณาการวางแผนพัฒนา คณะกรรมหมู่บ้านแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ผู้นำสี่เสาหลัก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำองค์กรต่างๆ ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านนั้นๆ มาดำเนินการด้วยการประชุม วางแผนปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาหมู่บ้านของตนเอง สำหรับ 15 หมู่บ้าน จังหวัดนราธิวาส มีกิจกรรมที่คล้ายกันและที่แตกต่างกันออกไปสามารถที่จะแก้ไขปัญหาลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสต่อไป พัฒนารวมกลุ่มอาชีพจักสาน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หรือต่อยอดโครงการที่มีอยู่แล้วได้อย่างแท้จริง

ด้าน นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ กล่าวว่า ศอ.บต.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ 3 จชต. จำนวนทั้งสิ้น 40 หมู่บ้าน โดยแยกจังหวัดนราธิวาส 15 หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี 16 หมู่บ้าน และจังหวัดยะลา 9 หมู่บ้าน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้นำสี่เสาหลักของหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย และเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน มีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านนำเสนอผลการปฏิบัติงานสร้างชุมชนเข้มแข็งได้จริงและทำให้ประชาชนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และพึ่งพาตนเองต่อไป

ทีมข่าว.SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

เริ่มแล้วเทศกาลดอกไม้บานที่เบตง 2019 ตระการตากับดอกทิวลิปหลากสี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ เข้าร่วมชมความงามอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว อดินัน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *