เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

แชร์เลย

ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

       ที่ อาคารนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดยะลา (ป.ป.ช.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดยะลา) Zero Tolerance “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”โดยมี นายอัครเดช ยี่ตระกูล แกนนำประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริต  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเจษฎา  จิตรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยะลา (ป.ป.ช.) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ภาควิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย บัณฑิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

        นายอัครเดช ยี่ตระกูล แกนนำประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริต กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่พี่น้องประชาชนจังหวัดยะลาเห็นความสำคัญของกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะขับเคลื่อนความโปร่งใส ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกสมัชชาสหประชาชาติ (UN)  191 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกันที่ยั่งยืน

        ในการนี้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาในการต่อต้านการทุจริตว่า การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้เข้าใจถึงปัญหา ความเสียหายจากการทุจริต เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้บ้านเมืองใสสะอาด

        ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดยะลา นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต และมีการแปรอักษร “ศอ.บต.โปร่งใส” ต่อต้านทุจริตโดยพร้อมเรียงกัน

        นอกจากนี้ ภายในกิจกรรม มีการแสดงนิทรรศการสายด่วนอุ่นใจ 1880 และระบบ Data Center ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.รายงาน

 

 980 total views,  2 views today

You may have missed