วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / หน่วยงานด้านการศึกษา จชต. ประชุมความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

หน่วยงานด้านการศึกษา จชต. ประชุมความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

อดินันท์ มะลี อ.เบตง รายงาน…

 (20 ธันวาคม 2561 ) ที่ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรม  วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา  นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมความร่วมมือผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมี  นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  บุคลากร ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถานศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การประชุมในวันนี้เป็นการหารือการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นไปตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมุ่งเน้นให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม การมีงานทำมีอาชีพที่ดี และการมีพลเมืองดี ซึ่งมุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพมีงานทำ

ทั้งนี้ในส่วนของ ศอ.บต. ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวในเรื่องของโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2562  หรือ ทุน ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็น โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในลักษณะของหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติ (Work-based Learning) ซึ่งเมื่อเยาวชนจบการศึกษาหากมีคุณสมบัติพร้อม จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศอย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำให้เยาวชนสามารถสร้างฐานะของตนเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562 รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุความรุนแรง พื้นที่ที่อาจเกิดความรุนแรงและพื้นที่สุ่มเสี่ยง โดยเบื้องต้นจะนำร่อง 60 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการลงนามความร่วมมือ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21  ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเบตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง สำนักงานเอกชนอำเภอเบตง-ธารโต เพื่อจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลักไปสู่กระบวนการปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning: PBL       ต่อยอดสู่การผลิตและพัฒนากำลังคน ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างเครือข่ายและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรม   ระยะสั้นแก่บุคลากรครูและวิทยากร โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพครอบคลุมการสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติในสาขาเฉพาะทางอีกด้วย

////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

ตุรกีมอบทุนศึกษาศาสนาที่ตุรกีปีละ 10 ทุนแก่นักเรียนยากจนแต่ผลการเรียนดี

ตูแวดานียา มือร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *