วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี รวบรวมแนวคิดและนวัตกรรมของนักศึกษา ในการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี รวบรวมแนวคิดและนวัตกรรมของนักศึกษา ในการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี รวบรวมแนวคิดและนวัตกรรมของนักศึกษา ในการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

เมื่อเช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561) ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด GSB Innovation Club โดยมีดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหารธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมในพิธีเปิด

หลังจาก  ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.พงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมในพิธีเปิด GSB Innovation Club หรือ “ห้องออมสิน” แล้ว ศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของ GSB Innovation Club หรือชมรมนวัตกรรมโดยธนาคารออมสิน ว่าธนาคารออมสินเป็นองค์กรของรัฐ ที่มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับรัฐบาลวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0

ธนาคารจึงมุ่งสร้างฐานลูกค้ากลุ่มนักศึกษาและเยาวชน ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง และตอบสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs Start up หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ทีมงาน โครงสร้างธุรกิจ ไปจนถึงวิธีการใช้เงิน และการทำตลาด ให้สามารถดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ “ห้องออมสิน”หรือ GSB Innovation Club ตั้งอยู่ภายในอาคาร ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำพื้นที่ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากธนาคารออมสินในวงเงิน 400,000 บาท และยังมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาอีกปีละ 100,000 บาท

ธนาคารออมสินจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ GSB Innovation Club ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แสดงศักยภาพ ทางความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย โครงการ GSB

Innovation Club เป็นโครงการที่ช่วยสร้างเสริม ให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย แบบครบวงจรผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม  คือการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น ให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่มีนวัตกรรมออกมา โดยธนาคารจะตั้งโจทย์คำถาม ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด และให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินผลงาน

จากนั้นจึงส่งผลงานชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เข้าชิงรางวัลระดับประเทศ ซึ่งธนาคารจะมอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 130,000 บาททุกเดือน สำหรับนักศึกษาที่มีแนวความคิด พร้อมผลิตภัณฑ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ธนาคารจะสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งเงินทุนหรือองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ให้นักศึกษานำไปต่อยอดให้เกิดบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานในพิธีเปิดพื้นที่กิจกรรมชมรมนวัตกรรม (Innovation Club by GSB Startup) หรือ “ห้องออมสิน” กล่าวว่าห้องออมสินแห่งนี้ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ นักศึกษามีแนวคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย นวัตกรรม และสามารถนำแนวความคิดไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้จริง ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ Startup หรือธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่โดยใช้แนวคิดด้านนวัตกรรมหรือไอทีของชุมชน และประเทศชาติต่อไป

 

หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายสนับสนุนโครงการยุวพัฒน์รักษถิ่นเป็นเงิน 500,000 บาท  รางวัลโครงการ Startup University Model จำนวน 4 รางวัล โดยโครงการปลาน้อยสร้างล้านได้รับเงิน 198,800 บาท โครงการชุบหยำชายแดนใต้ ได้รับ 164,500 บาท และโครงการHand Cream ได้รับเงินสนับสนุน 141,000 บาท โครงการยางพาราปูสระ ได้รับเงิน117,000 บาท  และรางวัลโครงการSmart Start Idea  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2561โดยผลงานชนะการประกวดประจำเดือน สิงหาคม 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม The Seed  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อทีม สิงห์น้ำเงิน  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อทีม Power Seek

รางวัลชมเชย ชื่อทีม ชื่อทีม Fish-Tech Idea  รางวัลชมเชย ชื่อทีม Sweety ,ผลงานชนะการประกวดประจำเดือน กันยายน 2561รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม สิงห์น้ำเงิน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Power Seek รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม The Seed รางวัลชมเชย ทีม Sweety และทีม Youth Builder ,ผลงานชนะการประกวดประจำเดือน ตุลาคม 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม The Seed รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

ทีม Jazmin  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม Neger Handcream รางวัลชมเชย ทีม Sweety และทีม Youth Builder ,ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 5 ทีม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The Seed รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Power Seeker รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Sweety และรางวัลชมเชย ทีม EDU Travel

และทีม Chupchip

ภาพ/ข่าว ซูรียะห์ โลหะสัณห์ นัก ปชส. ม.อ.ปัตตานี

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

ตุรกีมอบทุนศึกษาศาสนาที่ตุรกีปีละ 10 ทุนแก่นักเรียนยากจนแต่ผลการเรียนดี

ตูแวดานียา มือร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *