ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

การคัดเลือก คณะกรรมการอิสลามนราธิวาส พื้นที่นรา เข้มข้น ชุดเดิม”ซาฟาอี”กวาดยกทีม แทรกใหม่ 2 ที่นั่ง

แชร์เลย

การคัดเลือก คณะกรรมการอิสลามนราธิวาส พื้นที่นรา เข้มข้น ชุดเดิม”ซาฟาอี”กวาดยกทีม แทรกใหม่ 2 ที่นั่ง

วันนี้เวลา 08.30 น.วันที่ 27 พ.ย.2560 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธาน ประชุมคัดเลือก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีผู้นำศาสนาอีหม่ามประจำมัสยิดพื้นที่ จ.นราธิวาส ทั้งหมด  666 มัสยิด มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 664 ท่าน อีก 2 มัสยิด อีหม่ามประจำมัสยิดเสียชีวิตก่อนหน้าและไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งคงว่างอยู่

ทั้งนี้ทางจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ได้กล่าวถึงวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชุดเดิมสิ้นสุดวาระ การดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 23 พ.ย.60 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์การศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดภายใน 90 วัน นับวันครบวาระดำรงตำแหน่งกระทรวงมหาดไทย

ในส่วนบรรยากาศ การปรึกษาหารือ เพื่อทำข้อตกลง ในที่ประชุมอีหม่ามผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ได้เห็นชอบ ให้มีการลงคะแนนเสียงในรูปแบบลับ คือการกากากบาท ให้ผู้ลงสมัคร ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 30 คน กรณีกากากบาทน้อยเกินกว่า 9 คนหรือมากกว่า 30 คน ถือเป็นบัตรเสีย

สำหรับบรรยากาศการสร้างความเข้าใจ ทางจังหวัดให้เวลากับผู้สมัคร ทั้งที่เป็นทีมและอิสระ ไม่เกิน 3 นาที เพื่อชี้แจง อธิบายทราบการลงคัดเลือดในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ทีมผู้สมัคร กลุ่มที่ 1 นำโดยนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ อดีตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสพึ่งหมดวาระล่าสุด สมัครพร้อมทีมงานรวม 28 คน ซึ่งเป็นทีเก็ง และทีมเก็งอีก 1 ทีม คือ กลุ่มที่ 5 โดยนายอับดุลเราะห์มาน  อับดุลศอมัต อดีตประธานคณะกรรมอิสลาม อีกคน พร้อมทีมงานรวม 18 คน และมีทีมกลุ่มที่ 2 นำโดยมูหามัดยามานี ยูโซะ พร้อมทีมงาน M1 รวมจำนวน 30 คน   และผู้สมัครอิสระ อีก 3 คน ที่ร่วมลงสมัครการคัดเลือก ต่อมาเวลา 12.00 น.วันเดียวกัน ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการ เปิดการลงคะแนน ตามจุดหีบบัตร จำนวน 13 จุด ในแต่ละพื้นที่อำเภอโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมดูแลและเป็นกรรมการประจำจุด ซึ่งเมื่อถึงเวลาการใช้สิทธิ์อีหม่ามผู้ใช้สิทธิ์ ต่างเข้าคิวเพื่อตรวจสอบผู้ใช้สิทธิ์ และรับบัตร เดินเข้าช่องเพื่อเลือกบุคคลที่ตนต้องการ และหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างปรกติ

ในส่วนการนับคะแนน นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส คาดว่า จะนับคะแนนเสร็จไม่เกินช่วยเย็นวันนี้ และจะสามารถประกาศผลทั้งหมด 30 คน อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสชุดใหม่ไม่เกิน 20.00 น.วันเดียวกันนี้

สำหรับผลการนับคะแนนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส  จากผู้สมัครหมายเลขที่ 1-70 คะแนน ผลคัดเลือกประธานอิสลามประจำนราธิวาส หมายเลขที่คะแนนสูงสุด คือหมายเลขที่ 1-30 เป็นกรรมการที่นำโดยนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามนราธิวาส ที่พึ่งสิ้นสุดวาระ ได้ทั้งหมด 28 ที่นั่ง ส่วนอีก 2 คน คือทีมซามานี ยูโซะได้ 2 ที่นั่ง ส่วน ทีมนายอับดุลเราะห์หมาน อับดุลศอมัต ได้ 0 ที่นั่ง ซึ่งนับได้ว่า ชุดเดิมที่นำโดยนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ยังคงเหนียวแน่น สามารถรักษาความไว้วางใจจากอีหม่ามผู้ใช้สิทธิ์ รักษาเก้าอี้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อีก 1 วาระ ซึ่งจะปฎิบัติหน้าที่ในวาระรวม 6 ปี อีกสมัย

 

สำหรับบทบาท อำนาจ หน้าที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 มาตรา 26 : ในจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) กำกับดูแล และตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในจังหวัด และจังหวัดอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมอบหมาย
(3) ประนีประนอม หรือชี้ขาดคำร้องทุกข์สัปปุรุษประจำมัสยิด ซึ่งเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
(4) กำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
(5) พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
(6) สอบสวนพิจารณาให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิดพ้นจาก
ตำแหน่งตามมาตรา 40(4)
(7) สั่งให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิดพักหน้าที่ระหว่างถูกสอบสวน
(8) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งการย้าย การรวม และการเลิกมัสยิด
(9) แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งอิหม่าม คอ
เต็บ และบิหลั่น เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่าง
(10) ออกหนังสือรับรองการสมรส และการหย่าตามบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลาม
(11) ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม เมื่อได้รับการร้องขอ
(12) จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเอกสารและบัญชีรายรับ-จ่ายของสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบันและรายงานทุกปีออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัด

บทข่าว…รพี มามะ บรรณาธิการฯ ภาพมะดารี โตะลาลา

 1,414 total views,  2 views today

You may have missed