พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ย้ำการทำงบประมาณการศึกษาควรให้ภาคประชาชนด้านการศึกษามีส่วนร่วมก่อนเสนอแผนงบประมาณเพื่อความยั่งยืนและสอดคล้องความต้องการ

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงาน
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

(25 มกราคม 2566) สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ เดินทางมายัง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเข้าพบนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเสนอแนะการทำงานด้านการศึกษาของหน่วยงานราชการในพื้นที่อีกทั้งติดตามข้อเสนอแนะเดิมก่อนหน้านี้
อาทิ การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารให้กับโรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้เป็นธรรมถึงมือผู้เรียนจริงๆ การอุดหนุนงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงของการเพิ่มผู้เรียน การเพิ่มจำนวนครูผู้สอนและการพัฒนาฝึกอบรมครูผู้สอน การแข่งขันกีฬาเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่ามีรองเลขาธิการ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องนี้ โดยท่านยินดีให้สมาคมสมาพันธ์ร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นในเวทีการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาในครั้งต่อไป (อาจจะเป็นวันที่ 31 มกราคมนี้)


นอกจากนี้ท่านยังแจ้งว่า ยังมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร เพื่อยกระดับ การพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566 – 2570 เป็นโครงการที่ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) มีมติ เห็นชอบเป็นหลักการในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะที่มีนโยบายจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ก็จะสามารถได้รับประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมกลุ่มการทำงานร่วมกับโครงการของรัฐต่อไป นอกจากนี้ผู้เขียนและคณะได้มอบหนังสือสองเล่มคือ จะนะเมืองอุลามาอ์ และจะนะมีดี ที่สะท้อนศักยภาพชุมชนในพื้นที่ “ควน ป่า นา เล”โดยเฉพาะประเด็นการศึกษา ว่า ทำไมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอจะนะ จึงเสนอทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า จากจะนะเมืองอุตสาหกรรมสู่จะนะเมืองการศึกษา

 79,617 total views,  68 views today