ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลทำกิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน โดยวิธีปักดำ น้อมนำศาสตร์พระราชา สืบสาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  ที่แปลงนาสาธิต ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบล บ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 พร้อมด้วย คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 นำกำลังพล จัดกิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน โดยวิธีปักดำ น้อมนำศาสตร์พระราชา สืบสาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ฝ่ายอำนวยการ กองพลทหารราบที่ 15 และกำลังพลเข้าร่วมในกิจกรรม

โดยศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 จึงได้กำหนดพื้นที่แปลงนาสาธิตปลูกพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้กับกำลังพล ครอบครัว รวมทั้งประชาชนรอบค่ายในพื้นที่ โดยได้กำหนดนำพันธุ์ข้าวพระราชทาน จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 และพันธุ์ข้าวพระราชทาน กข 43 มาเพาะปลูกในพื้นที่ จำนวน 3 แปลง โดยจะดำเนินการเพาะปลูกในห้วงเดือนตุลาคม 2565 และคาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวในห้วงเดือนมกราคม 2566

กิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน โดยวิธีปักดำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับกำลังพล ครอบครัวกำลังพล และชุมชนรอบค่าย ในการถ่ายทอดและเข้ามาศึกษาเรียนรู้ รวมถึงเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมของการทำอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไปจากพื้นที่ ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมสืบไป

 6,441 total views,  2 views today

You may have missed