ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล ของกรมทหารราบที่ 153 พร้อมทั้งเน้นย้ำศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เราพร้อมเคียงข้างประชาชนทุกภัยพิบัติ”

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา ที่สนามหน้าศาลาพญาอินธิรา กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกรมทหารราบที่ 153 และแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของกองทัพบก ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ในทุกเมื่อ ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เยี่ยมชม เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์พิเศษ ของหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองพลทหารราบที่ 15 และ กองพันทหารสื่อสาร กองพลทหารราบที่ 15 ซึ่งเป็นหน่วยที่สำคัญ มีศักยภาพ พร้อมเป็นด้วยกำลังพล และเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์พิเศษ ที่สามารถนำมาบูรณาการกับปฎิบัติงาน รวมถึงการปฎิบัติภารกิจในด้านการข่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อมในทุกมิติสามารถตอบสนองต่อภารกิจ ที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 ของ กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ซึ่งได้นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก ได้แก่ รถสร้างสะพาน Modular Fast Bridge (MFB) ขีดความสามารถทอดสะพานมีความยาว 15 เมตร มีความกว้างประมาณ70 เมตร ลึกประมาณ 5เมตร รับกระแสน้ำอัตราการไหลไม่เกิน 2 เมตร/วินาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
, รถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย ยี่ห้อ S.M.D. ที่สามารถผลิตน้ำดื่มที่ได้รับมาตรฐาน จาก มอก.257 /2549 จำนวน 500 ลิตร / ชั่วโมง และสามารถผลิตน้ำประปา ได้ จำนวน 1000 ลิตร/ ชั่วโมง เพื่อเป็นการแจกจ่ายให้ พี่น้องประชาชน เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยหรือ วัตถุประสงค์อื่นๆ โดยมี พันเอกอิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 พันเอก อรรถชัย ประสพบุญ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 พันเอก ธานี เกียรติสาร รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 ตลอดจนผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อมรบสำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริงถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของทหาร ซึ่งหน่วยทหารจะต้องทำการฝึก และทบทวนความรู้ทางทหาร เพื่อให้เกิดความชำนาญขึ้นภายในหน่วย ตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งถ้าหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ มีความรู้ความสามารถมีความแข็งแกร่ง มีความแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนั้น หมายความว่าหน่วยจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ได้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงขีดความสามารถ และศักยภาพของหน่วย ที่พร้อมจะรองรับภารกิจที่หลากหลาย อีกทั้งภัยคามทุกมิติ ในปัจจุบันภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติการตรวจสภาพความพร้อมสำหรับการฝึกเดินทางไกลและการแข่งขันยิงปืนพกด้วยกระสุนจริงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมถึงเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเตือนหน่วยให้มีการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยตนเอง และเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตาม นโยบายของกองทัพบก ตลอดจนเพื่อให้ ผู้บังคับหน่วย และกำลังพลมีความคุ้นเคยในเรื่องการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนได้เน้นย้ำเรื่องการช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ และจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หน่วยทหารในพื้นที่ ต้องเข้าช่วยเหลือให้ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รวมถึงการเร่งฟื้นฟูความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที กำลังพลทุกนายพร้อมทุ่มเท อุทิศตนปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างดีที่สุด โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมบูรณาการกำลังพล และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชน เมื่อมีเหตุได้อย่างทันท่วงที

 13,534 total views,  2 views today

You may have missed