มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ให้การต้อนรับโฆษกคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎรและคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจป้องกันชายแดนของกองทัพภาคที่ 4 รวมทั้ง สถานการณ์และการป้องกันการก่อเหตุพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ นาย เกษมสันต์ มีทิพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ /รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “ภารกิจการป้องกันชายแดนของกองทัพ และการรักษาความมั่นคงของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้” ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฏร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันประเทศ การปฎิบัติการด้วยกำลังทหาร และ การพัฒนา มีกำหนดการศึกษาดูงาน ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 18 -21 มิถุนายน 2565 โดยมีพลโท ภาสกร ทวีตา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย ,พลตรี คมกฤช รัตนาฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี , นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  กลิ่นสาหร่าย ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 พันเอก ยุทธนา ไชยสมบัติ ผู้บังคับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดอโณทัย และคณะผู้บังคับบัญชาร่วมให้การต้อนรับและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวรายงานให้การต้อนรับ โฆษกคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร และคณะ โดยกล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการทุกกลไกอำนาจรัฐในการแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความเป็นเอกภาพ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านการเสริมสร้างความเข้าใจ และมิติด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ส่งผลให้สถานการณ์ในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ ผ่านมา ได้นำกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในปี 2565 คืองานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ได้แก่ งานการควบคุมพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมาย ,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,งานเสริมสร้างความเข้าใจ,การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงมาปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง กับสถานการณ์ในพื้นที่ให้ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

รวมทั้งที่มาผ่าน มีการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้มีการพบปะหารือ และพูดคุยกับคณะผู้แทน BRN ในการหาข้อตกลงร่วมกัน โดยจัดโครงการ “มัสยิดสานใจสู่สันติ” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากภาครัฐ ได้กลับมาพบครอบครัว ร่วมกับประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน ส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังคงดำรงความมุ่งหมายในการต่อสู้ ทั้งมิติด้านการทหาร เพื่อลดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และการรุกทางการเมือง เพื่อหวังผลให้องค์กรระหว่างประเทศ เข้ามา
แทรกแซง อีกทั้งยังบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบัน มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาด้วย จึงทำให้ต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทำให้สามจังหวัดชายภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

 5,351 total views,  4 views today

You may have missed