ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลฝึก “มวยไทย” สืบสานศิลปะการป้องกันตัวของคนไทย เพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกของชาติ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ลานพื้นแข็ง ศาลาสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธาน
รับชมการแสดงการสาธิตกีฬามวยไทย ของกำลังพล กองพันทหารที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยขึ้นตรงกองทหารราบที่ 15 ฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมวยไทย ซึ่งการฝึกดังกล่าว เพื่อให้กำลังพลของหน่วยตระหนักถึงกีฬามวยไทย รู้จักระเบียบและประเพณีการฝึก, เรียนรู้ท่าการต่อสู้, สามารถใช้ทักษะมวยไทยในการป้องกันตัวได้ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ของไทย โดยมี พันเอก อรรถชัย ประสพบุญ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15,พันเอก ธานี เกียรติสาร รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 ตลอดจนผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า กองพลทหารราบที่ 15 ปฎิบัติตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการส่งเสริม สืบสาน กีฬามวยไทย ศิลปะการป้องกันตัวของคนไทย เพื่อให้กำลังพลของหน่วย ได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีทักษะ และมีความพร้อมในการต่อสู้ระยะประชิด โดยการใช้ทักษะศิลปะมวยไทยในการป้องกันตัว เสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกายให้แข็งแรง สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ภายในหน่วย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกำลังพล ครอบครัวและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตัว อีกทั้งยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สนับสนุนส่งเสริมให้กำลังพลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดมีสมรรถภาพที่ดี รวมถึงบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางทหารที่ดี ส่งเสริมให้กำลังพลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าหาญ และมีระเบียบวินัย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดให้กำลังพลไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ต่อไป

 10,934 total views,  2 views today

You may have missed