มกราคม 23, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

พอช.สร้างทีมสายบุรีร่วมแก้ปัญหาชุมชน ชูแผนสายบุรีโมเดลแก้ปัญหาแบบบูรณาการ

แชร์เลย


วันที่12 มกราคม 2565 เที่ลานกิจกรรมริมหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดย นาย สมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานเปิดงาน เวทีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในอำเภอสายบุรีและมีนาย นิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะลุบันร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน องค์การมหาชน (พอช.)พร้อมเครือข่าย3จังหวัด (สอช. )กลุ่มชาวบ้านใน อำเภอสายบุรีที่ได้รับความเดือดร้อน การจัดเวทีครั้งนี้ทางสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน องค์การมหาชน (พอช.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเน้นการมีส่วนร่วม ออกแบบและสำรวจพื้นที่แต่ละชุมชนโดยแบ่งเป็นโซนแต่ละโซนจะมีแกนนำในแต่และชุมชนร่วมวางแบบแผน ใช้การวางกรอบ ทำแผนที่ทำมือของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยตนเอง การสำรวจโดยใช้เครื่องมือจับพิกัดแอตต่างๆเพื่อให้เห็นภาพบริบท ภูมิศาสตร์ แยกยุทธศาตร์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ อาชีพ สุขภาพสาธารณสุขของชาวบ้านพื้นที่เพื่อง่ายต่อการวางกรอบและแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่ใช้แก้ปัญหาจากพื้นที่อื่นที่เคยทำมา โดยมีแกนนำพี่เลี้ยงจาก สอช. เครือข่าย3จังหวัดคอยให้คำแนะนำในการวางกรอบการสำรวจพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้จะใช้เวลาการทำเวทีปฏิบัติการ Workshop การสำรวจข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน องค์การมหาชน (พอช.)เน้นการพัฒนาในทุกด้าน ทุกมิติ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อยากเห็นการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดีขึ้นในทุกด้าน สร้างแกนนำใหม่เพื่อต่อยอดการพัฒนาและเป็นตัวแทนในการดูแลชุมชน นำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือในพื้นที่อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้สถาบันองค์กรชุมชนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำเวิร์คช๊อปในครั้งนี้เพื่อยกระดับเมืองสายบุรีเป็นเมืองสายบุรีโมเดล จัดระบบฐานข้อมูลผ่านการทำกระบวนการของชาวบ้านเน้นการพัฒนาแกนนำ ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ การมีส่วนร่วมขบวนชุมชนทั้งหมดรวมถึงท้องที่ท้องถิ่นจัดการบริหารแบบบูรณาการ อย่างมั่นคง ยั่งยืน ส่วนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนในที่ดิน ที่อยู่อาศัย สร้างแกนนำชาวบ้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการสร้างข้อมูลอย่างมีระบบ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาวบ้าน สร้างการมีส่วนร่วม ค้นหาต้นทุนบริบทของเมืองในพื้นที่เป็นตัวตั้งและปรับแก้ ชูนโยบายการมีส่วนร่วม ความสัมพันธุ์ชุมชนกับภาคีท้องที่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการ


นาย สมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี กล่าวว่า เราต้องค้นหาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาส ของเมืองสายบุรี เพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ชูวัฒนธรรม ของดีเมืองสายบุรี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพรายได้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวทรัพยกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้ชาวบ้านมีรายได้ ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมแก้ร่วมถกแก้ให้เป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน เปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นส่วนร่วมแก้ร่วมภาครัฐ ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาทุกระดับชั้นให้ชาวบ้านเกิดประโยชน์มากที่สุด ให้สายบุรีสะอาด อยู่ดีมีสุข
นาย นิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะลุบัน กล่าวว่า การสร้างเมือง การพัฒนาต้องมีการสำรวจทุกด้านมาแก้ปัญหา แต่หลักๆเน้นเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน มีความมั่นคงของที่อยู่อาศัย ทำเรื่องกองทุนต่างๆให้เกิดในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและเกิดเป็นรูปธรรม โดยใช้นโยบายของรัฐบาลร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน ด้านเทศบาลเมืองตะลุบันเตรียมแผนพัฒนาทุกมิติ ชูการท่องเที่ยวเมืองตะลุบัน สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจ เปลี่ยนทรัพยกรณ์ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนหาดวาสุกรีเป็นหาดทรายสวย ยกระดับให้เป็นหาดทรายสวยที่ติดอันดับพร้อมดึงนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดมาเที่ยวเมืองสายบุรี เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตเมืองเก่าแห่งสายบุรี ให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมรับฟังเสียงชาวบ้านที่เดือดร้อนและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาในทุกด้านและผลักดันสายบุรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

 9,648 total views,  2 views today

You may have missed