ธันวาคม 6, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

มทภ.4 พบปะมวลชนองค์กร ภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จชต.(กลุ่มเสื้อเขียว) มั่นใจ ทุกภาคส่วนคือส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่

แชร์เลย

อับดุลฮาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา  รายงาน..

( 20 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เดินทางพบปะเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา จำนวน 300 คน เพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับและขับเคลื่อนนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าต่อไป  โดยมี นางพาตีเมาะ  สะตียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,  พันเอก อรรถพล  คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41, นายสุกิจ  พัฒนพงษ์ นายอำเภอรามัน, เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง, กลุ่มทำดีมีอาชีพ, พยาบาลรักบ้านเกิด, มูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเยียวยา)  รวมถึงผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมชมกิจกรรม

พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า  “กว่า 16 ปีที่ผ่านมา พวกเราได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมาชิกเพียงไม่กี่คน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายการรับรู้ โดยมุ่งมั่นยืนหยัดน้อมนำเอายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร จะเห็นได้ว่ากว่า 16 ปี องค์กรมีผลงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้อง, การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด, การรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรง อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจให้กับผู้เห็นต่างให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะถูกชักจูงชวนไปในทิศทางที่ไม่ดี ซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้ลดลงมาก

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนเสื้อเขียวที่ทำงานเพื่อประชาชน นำสันติสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหลาน ขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างภาคภูมิใจ อย่าหวั่นไหวและอย่าตื่นตระหนกทุกคนต้องเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ตลอดทุกเวลา ทุกนาที แม้กลุ่มเสื้อเขียวจะเป็นองค์กรเล็กๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและปฏิเสธการใช้ความรุนแรงก็ตาม แต่สามารถสร้างการรับรู้ ทำให้ สังคมเกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนงานจะเห็นว่าความเข้มแข็งของกลุ่มเสื้อเขียวได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการขยายองค์กร จนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าองค์กรจะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และร่วมกันนำพาสันติสุขภายใต้ยุทธศาตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำพานโยบายที่สำคัญเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยทหาร ยังได้มีการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะให้หน่วยทหารทุกหน่วยในพื้นที่ ดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการเกษตร กสิกรรม ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ ให้สามารถนำมาสู่การเป็น แบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชน และครอบครัว โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่ได้เข้ามา ประจำการ ซึ่งหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้ว ได้นำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

จากนั้น พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ คณะเดินทางต่อไปยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพบปะให้กำลังใจสมาชิฟาร์มตัวอย่างฯ พร้อมติดตามการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ ก่อนเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด -19 เกษตรทฤษฎีใหม่  ที่ได้มีการจ้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้และสามารถต่อยอดไปยังครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย

 235 total views,  2 views today

You may have missed