กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

กอ.รมน.จว.ยะลา พบสื่อมวลชนและเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมเปิด Call Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง และบทบาทในภารกิจสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอเพียงแบบพ่อ”

แชร์เลย

ทีมข่าว SPMCnews / ยะลา..

(16 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมวลัย 2 โรงแรมรามายะลา อ.เมือง จ.ยะลา ที่ห้องวลัย2 โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา พันเอก ทิม เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ฝ่ายทหาร) ประธานเปิดโครงการกอ.รมน.จว.ยะลา พบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมเปิด Call Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง และบทบาทในภารกิจสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอเพียงแบบพ่อ” โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.พอประมาณ 2.มีเหตุผล และ 3.มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวน 100 คน

สำหรับกิจกรรมพบปะสื่อและเครือข่ายในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้มีความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ พร้อมที่จะสื่อสารให้คนอื่นๆได้รับรู้ในทิศทางเดียวกัน และได้กล่าวถึงภารกิจหลักและหน้าที่ของกอ.รมน.จว.ยล.ในพื้นที่ พร้อมกับเปิดศูนย์ call center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง และภารกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.อ.ทิม เรืองโต รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ยะลา กล่าวว่า เราพร้อมที่จะลดค่าครองชีพ เสริมรายได้ให้กับประชาชน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างใยรักในครอบครัว ง่ายๆในการทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงใน 1 แปลง โดยพื้นที่ 100% ให้แบ่งทำนาข้าว 30% ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ 30% ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ 30% และสร้างที่อยู่อาศัย 10% หากประชาชนปฏิบัติได้ตามนี้ ก็จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงแล้ว และอีกภารกิจหนึ่งคือการเปิดศูนย์ call center 1374 เพื่อรับการแจ้งเหตุความมั่นคง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างบรรยากาศความสงบสุขกลับคืนมาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

/////////////////////////////////////

 

 421 total views,  2 views today

You may have missed