กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานที่นราธิวาส

แชร์เลย

นูอารีซ๊ะ ยะยือริ  รายงาน..

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยองคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 จำนวน 30 ชุด เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรมูโนะ จำนวน 55 ชุด เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ จำนวน 33 ชุด ชุด EOD ของตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 ชุด และเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 ชุด รวมทั้งสิ้น 131 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลและรักษาความสงบให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาสได้มีความสุข บรรเทาความทุกข์ร้อน และก่อเกิดความมั่นคงให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้

ต่อมา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินงานในการบริหารจัดการจัดน้ำ และการดูแลป้องกันรักษาไฟป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ในการดูแลและรักษาพื้นที่ป่าพรุผืนสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยดำเนินการให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ความหลากหลายของทรัพยากรป่าพรุธรรมชาติ ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี พื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ มีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง

โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะ ได้พบปะกับมัคคุเทศก์น้อย ที่คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พร้อมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าพรุธรรมชาติ ที่มีสภาพสมบูรณ์มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ พืชพรรณนานาชนิด รวมถึงสัตว์บกและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าพรุ ตลอดจนพันธุ์นกหายาก ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการนี้องคมนตรีได้ร่วมปลูกต้นไม้กับมัคคุเทศก์น้อย ด้วยการใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์เข้าไปในป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อเป็นการขยายพันธุ์แบบธรรมชาติ

จากนั้น ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปยังวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในการนี้ พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระราชินี

โดยวัดประชุมชลธารา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2475 ปัจจุบันพระเทพศีลวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา และเป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดประชุมชลธาราเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เช่น โครงการเรียนรู้ภาษามลายูท้องถิ่น โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โครงการจริยธรรมศึกษา โรงเรียนสอนปริยัติธรรม เป็นต้น และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชุมชลธาราหลายครั้ง และมีพระปฏิสันถารกับเจ้าอาวาส และเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ในครั้งนี้อีกด้วย

 346 total views,  2 views today

You may have missed