กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เลขาธิการ ศอ.บต.รับสานต่อข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาก่อนโรงเรียนเปิด การ์ดไม่ตกป้องกันโควิด

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการ สช. สส.จชต. รองผอ.ศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษา จชต.หัวหน้าศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ศธภ. 7 ผอ.สช. 5 จชต. ประธานเครือข่าย รร เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต. นายกสมาคม รร.เอกชน ทั้ง 5 จังหวัด คณะกรรมการ ผอ.สช.อ.จชต. และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค.63 นี้ (หลังโควิด-19)และประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต.ได้ยื่นข้อเสนอ ให้กับเลขาธิการ ศอ.บต. ในการแก้ปัญหาและพัฒนา รร เอกชน จชต.ในสถานการณ์โควิค-19 ที่ ห้องประชุม ศอ.บต. 15 มิ.ย.63


สำหรับข้อเสนอ 5 ข้อมีดังนี้
๑ .รัฐสนับสนุนสถานศึกษาโรงเรียนรัฐโรงละละ๔๐๐,๐๐๐–๕๐๐,๐๐๐บาทแต่โรงเรียนเอกชนเป็นการกู้ยืม(ตามขนาดของ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
๒.พิจารณาจัดสรรอุปกรณ์อนามัยสนับสนุนเหมือนกับสิ่งที่ทางรัฐบาลให้กับสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้
– หน้ากากผ้าอนามัย นักเรียนคนละ ๔ ชิ้น
– faceshield คนละ ๑ อัน

– ที่วัดอุณหภูมิตามขนาดโรงเรียน
– เจลแอลกอฮอลน์ตามขนาดโรงเรียน
– ที่พ่นน้ายาฆ่าเชื้อตามขนาดโรงเรียน
– น้ายาฆ่าเชื้อ
– หน้ากากอนามัยสารอง
– ถุงมือ ผู้มีหน้าที่คัดกรอง
๓.พิจารณาเงินเยียวยาโควิด ๑๙ แก่ครูและบุคคลกรในโรงเรียนเอกชนที่สช.สำรวจแล้ว
๔.เงินกู้ยืมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนเอกชนตามที่สช.ส่วนกลางได้สำรวจแล้ว
๕.งบปรับทัศคติเด็กอายุ1-5ปี แปลเป็นงบพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและอนุบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(งบหน่วยความมั่นคง)
แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนาในฐานะตัวแทนสส.ชายแดนภาคใต้กล่าวว่า “การประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้เป็นมาจาก
สส.ชายแดนใต้ลงพื้นที่เพื่อฟังข้อเสนอแนะก่อนเปิดเรียนหลังโควิด-19ที่โรงเรียนอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานีเมื่อ 8 มิถุนายน 2563 “(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มใน (อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ http://spmcnews.com/?p=30501)
สส.อับดุลอายี สาแม็ง ได้กล่าวว่า “ผลจากกาลงพื้นที่วันที่ 8 มิถุนายนดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลไปอภิปรายที่สภาผู้แทนราษฏร เมื่อ 11 มิถุนายน 2563 ในหัวข้อ “การเยียวยาช่วงโควิด-19 ที่เป็นทั่วถึง เป็นธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้เป็นโรงเรียนเอกชนทั้งชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศ”(โปรดดู
https://drive.google.com/file/d/1eV1-g8hWTnWP5bGVmKcZRJ-vs7JuIsiD/view?usp=sharing)และส่งผลให้
ภาคประชาสังคมด้านการศึกษาชายแดนภาคใต้ขอบคุณ บทบาท ส.ส.ชายแดนภาคใต้(โปรดดู/อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ http://spmcnews.com/?p=30662)


ในขณะที่ผู้เขียนได้นำเสนอต่อสส.ชายแดนภาคใต้ให้คงอยู่ศูนย์ประสานนี้(สส.ชายแดนภาคใต้)
เพราะต้องยอมรับว่าสส.ทั้งหมดเดินข้ามเส้นแบ่งฝ่ายทางการเมือง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อท้ังด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจทุกพื้นที่ในสังคมรวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นพื้นที่การระบาดที่รุนแรงในประเทศไทย นอกจากน้ีสภาพทางสังคม ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทําให้เกิดความซับซ้อน เหลื่อมล้ำ แบ่งแยก และส่งผลกระทบต่อการวางแผนรับมือการระบาดและการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างมีนัยยะสำคัญ ฝ่ายการเมืองจากทั้ง 4 พรรคการเมืองในพื้นที่จึงมีการหารือร่วมกันเพื่อร่วมกันทำงานในบทบาทการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทํางานก้าวข้ามความเป็น พรรคการเมืองฝ่ายค้าน หรือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ไปสู่ฝ่ายเดียวกันคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เดินเคียงข้างประชาชน จนนำไปสู่การก่อตั้งศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมา จนนำไปสู่รายงานผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้สื่อสารต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสื่อมวลชนในวันเปิดสภาฯ และยังเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ และวันนี้การเมืองไม่ใช่แค่เรื่องว่าคุณเป็นคนของใคร แต่นี่คือการเปิดพื้นที่ให้เห็นว่า นักการเมืองทุกคนคือคนของประชาชน ที่มาจากประชาชน(สุวรา แก้วนุ้ย)…ในภาพรวมชายแดนภาคใต้มีปัญหาวิกฤตชายแดนภาคใต้ซ้อนทับวิกฤติโควิด-19 มีการใช้กฎหมายพิเศษ ยาวนานกว่า 15 ปีซ้อนกับการต่ออายุพรก.อีก1 เดือนของรัฐบาล โดยอ้างความมั่นคง มีเรื่องการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือแม้แต่ทนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะจากพรรคพลังประชารัฐของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ได้ตั้งข้อสังเกต มีเรื่องแรงงานไทยในมาเลเซียนับหมื่นๆคนที่ต้องตกงานซึ่งในอดีตนำเงินตราเข้าประเทศนับร้อยล้านบาทต่อปีช่วยผยุงเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งที่เศรษฐกิจภาพรวมไทยไม่ดีอันเป็นการช่วยลดภาวะแทรกซ้อนวิกฤตชายแดนใต้ ปัญหาความเลื่อมทางด้านการศึกษาซึ่งผู้เขียนได้ร่วมประชุมกับตัวแทนการจัดการศึกษาภาคประชาชน เมื่อ 8 มิถุนายน 2563

(โปรดอ่านเพิ่มเติมใน สส.ชายแดนใต้ลงพื้นที่เพื่อฟังข้อเสนอแนะก่อนเปิดเรียนหลังโควิด-19/อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ http://spmcnews.com/?p=30501
)มีเรื่องความขัดแย้งของคนในพื้นที่ในโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่รัฐอนุมัติก่อนถามประชาชนอย่าง “จะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า”
ดังนั้นศูนย์ประสานงานนี้ควร/ต้องอยู่ต่อเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถสะท้อนการแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนภาคใต้ซึ่ง”

และสส.อดิลัน อาลีอิสเฮาะก็ได้รับปากผู้เขียนว่าจะสานต่อศูนย์นี้ซึ่งในวันนี้นอกจากสส.สามท่านที่มาก็ได้นำผู้ช่วยสส.และคณะเพื่อเก็บข้อมูลทางวิชาการในการสานต่อศูนย์นี้
(http://spmcnews.com/?p=30538)

 216 total views,  2 views today

You may have missed