สิงหาคม 4, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นพค.๔๒ สนองนโยบายรัฐบาล ซ่อมแซมและมอบบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ พร้อมมอบปัจจัยยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

แชร์เลย

ทีมข่าว.SPM news ยะลา รายงาน..

( ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ที่บ้านเตียง หมู่ที่๗ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมยา พร้อมด้วยพันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ สานักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหาร พัฒนา นำกาลังพล ชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาของหน่วย เข้าดาเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนายอาแว แยนา ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ โดยเริ่มซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน จนแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าอยู่ได้ตามปกติ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตียง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดี ในการมอบบ้านครั้งนี้

ในการช่วยเหลือซ่อมแซมและมอบบ้าน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้สนับสนุนกิจกรรมใน ๓ ด้านหลักๆ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการสนับสนุนอุปกรณ์ และด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

“ได้มีผู้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา จานวน ๒๗ ราย ซึ่งศูนย์ เยียวยาอาเภอยะหา จ.ยะลา ได้บูรณาการร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ สานักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เร่งเช้าไปให้การช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านเตียง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่งมีจานวน ๑ ราย ได้แก่ นายอาแว แยนา อายุ ๕๐ ปี เจ้าของที่อยู่อาศัยดังกล่าว” นางสาวสรวัย์ อุทโท ปลัดอำเภอยะหา กล่าว

นอกจากนี้ พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ ได้มอบ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และชุดเครื่องนอน รวมทั้งได้มอบยาและตู้ยาสามัญประจาบ้าน ให้แก่ นายอาแว แยนา พร้อมพ่อกับแม่ มัสยิด โรงเรียน และราษฎรในพื้นที่ รวม ๒๔ ชุด เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ในการดาเนินชีวิต
ความเดือดร้อน และความทุกข์ยากของประชาชน เป็นสิ่งสาคัญที่ทหารต้องเร่งดาเนินการก่อนเป็น อันดับแรก โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ให้เต็มขีดความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทย ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ สุข แม้ว่าวันนี้สถานการณ์ความไม่สงบจะยังไม่คลี่คลาย พวกเราเหล่านักรบสีน้าเงิน จะอยู่เคียงข้างประชาชนต่อไป ให้ สมกับคติพจน์ที่ว่า นักรบสีน้าเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

//////////////////////////////////////////

 

 61 total views,  2 views today

You may have missed