กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

กระทรวงกิจการเศรษฐกิจมาเลเซีย จัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดน ไทย – มาเลเซีย ด้าน ศอ.บต. นำเสนอผลความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้

แชร์เลย

ทีม Betong new รายงาน…

( 11 ธันวาคม 62) ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซีย นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานระดับโครงการ ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับสูง ครั้งที่ 3 ภายใต้แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย (Thailand – Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Area : JDS) ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 62 ณ เมืองอิโปห์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ที่จัดโดย กระทรวงกิจการเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ของประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้แทนฝ่ายไทย อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนฝ่ายมาเลเซียจากกระทรวงกิจการเศรษฐกิจกว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วม


ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของประเทศไทยและมาเลเซียโดยเฉพาะเขตพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งมีความร่วมมือทั้งหมด 7 สาขา แต่วันนี้เน้นหนักในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยฝ่ายไทยได้มีการนำเสนอความร่วมมือที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การพัฒนาด่านและการค้าชายแดน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่สามารถทำให้ไทยและมาเลเซียส่งสินค้ารวมถึงการบริการการท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากการนำเสนอในที่ประชุมได้รับการตอบรับที่ดีมากทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงในหลายๆประเด็น โดยเฉพาะการเปิดด่านสะเดาตลอด 24 ชั่งโมงทำให้ไทยมีความก้าวหน้าอย่างมาก ในอนาคตทั้งสองฝั่งสามารถเชื่อมโยงกันทำให้การไหลเข้าออกของ คน สินค้า หรืออื่นๆ จะเกิดความรวดเร็วและจะส่งผลให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตและมีความก้าวหน้า โดยมองว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่การต่อยอดในเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะคน ที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมากขึ้นจะทำให้การพัฒนาครอบคลุมในทุกมิติให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป


ทั้งนี้ ฝ่ายเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองต้นแบบ โดยผู้บริหาร ศอ.บต. ได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาเมืองต้นแบบทั้ง 4 เมือง โดยเฉพาะเมืองต้นแบบที่ 4 ที่ได้ดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนการดำเนินงานใน 4 เรื่องหลัก คือ 1. อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเกษตร และอาหารฮาลาล 2. โรงงานไฟฟ้าชีวมวลพลังงานสะอาด 3.ท่าเรือน้ำลึก เน้นในการเป็นประตูทางออกที่ 3 ของประเทศทั้งการระบายสินค้าและการสนับสนุนการท่องเที่ยว และ 4.การจัดรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา โดยในช่วงต้นปีหน้าทางคณะฯของมาเลเซียจะเดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองต้นแบบทั้ง 4 เมืองด้วย


ด้านฝ่ายประธานเศรษฐกิจของมาเลเซีย เผยหลังการประชุมว่า จากการหารือได้ข้อสรุปความคืบหน้าที่ดีในหลายด้าน ทั้งการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายของบุคคลระหว่างทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน โดยในอนาคตควรมีการหารือเพิ่มเติมในมิติอื่นๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม และ มิติการบริการด้านสาธารณสุข เพราะเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียจะเอื้อไปสู่โอกาสด้านความร่วมมือในมิติอื่นๆอีกมากอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมหารือครั้งนี้เพื่อต้องการให้หน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการด้านการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้ร่วมกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสองประเทศ โดยจะนำผลการประชุมไปรายงานต่อการประชุมประจำปีระหว่างผู้นำไทยและมาเลเซีย ครั้งที่ 7 ในช่วงต้นปี 2563 ที่จะถึงนี้

///////////////////////////////////

 91 total views,  2 views today

You may have missed