Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ผู้ว่านราฯ ระบุ ส่งเรื่อง มท.1 ยุบ สภา อบจ.นราธิวาสแล้ว ย้ำเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

ผู้ว่านราฯ ระบุ ส่งเรื่อง มท.1 ยุบ สภา อบจ.นราธิวาสแล้ว ย้ำเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

ทีมบูรพา  รายงาน  ..

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าวว่า คืบหน้า เกี่ยวกับ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติไม่แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา ตามนัยมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขณะนี้ ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 พ.ย.2562 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยมีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้ว และยืนยันพิจารณา ตามอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนและยึดหลักกฎหมาย รายละเอียดดังนี้

 

ด่วนที่สุด

ที่ นธ.0023.4/12337 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ถนนศูนย์ราชการ นธ. 96000

12 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยมีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติไม่แล้วเสร็จ

ภายในกำหนดเวลา ตามนัยมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค.สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๕๑๐๐๑/๑๑๓๕

ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๒, สำเนาหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่ นธ ๕๑๐๐๒/๙

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๓ สำเนาคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๓๒๙๒/๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 3434/2562 ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๕๑๐๐๑/๑๒๔๒

ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๖. สำเนาหนังสือจังหวัดนราธิวาส ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/๑๐๖๓๙

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕’๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๗ สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ นร นธ ๕๑๐๐๒/๑๖๒๖

ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๘, เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสว่าในคราวประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติไม่รับหลักการ

แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๓ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑,๒

ต่อมาจังหวัดนราธิวาสอาศัยอำนาจตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เสนอไว้ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจากรายชื่อ

บุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาสได้เสนอไว้ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และอาศัยอำนาจตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับเดียวกัน ประกอบความเห็นของกรรมการพิจารณาหาข้อยุติๆ

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๕๖๒ แต่งตั้งนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทำหน้าที่ประธาน

กรรมการหาข้อยติฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

/คณะกรรมการ…

คณะกรรมการหาข้อยุติๆ ได้รายงานผลการพิจารณาหาข้อยุติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ต่อผู้ว่าราชคารจังหวัดนราธิวาส

ความละเอียดไม่มีการแก้ไข ปรับปรุง และยืนยันสาระสำคัญในร่างข้อบัญญัติงประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงส่งร่าง

ข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยติฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้

น้ำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพิจารณาภายในเจ็ดวัน ตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคห้า

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ เมื่อวันที่

๕ พฤศจิกายน ๒ ฉบับ๖b

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสรายงานผลการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติแห่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ความละเอียด

สรุปได้ว่า เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้เสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามนัยมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัตนราธิวาส โดยกอง

กิจการสภาฯ ได้ลงรับในทะเบียนหนังสือรับในวันเดียวกัน และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้

ลงนามรับทราบในบันทึกของกองกิจการสภาฯ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปื นง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติที่ผ่นการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยติฯ และเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖b สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้มีการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖ เพื่อพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระ ๒ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และพิจารณากำหนดเวลา

ยื่นดำแปรญัตติ กระทั่งถึงปีจุบันสภาอค์การบริหาส่วนจังหวัดนราธิวาสพิจารณาข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ

และพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

จังหวัดนราธิวาสพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามนัยมาตรา ๕๕/ด

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับเดียวกัน เป็นผลให้ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทศ 2563 ดังกล่าวตกไป และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาสใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ดังนั้น เพื่อดำเนินการ

ตามกฎหมาย จึงขอเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ตามนัยมาตรา (ได แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ, 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรัฐ หลีเส็น) ผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบฯ

About Oxegen

Check Also

อบต.บางปอ นำจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ มาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

สุไลมาน ยุ  ราย …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *