Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานในทุกๆ มิติ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานในทุกๆ มิติ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

บุหงา รายา  รายงาน..

(17 พฤษภาคม 2562) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ประชุมติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงาน โดยมี นายบุญธรรม มุณีการณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติราชการแทน  ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.)  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ กองประสานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เข้าร่วมรับนโยบายดังกล่าว

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทหน้าที่ในการประสาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมทั้งติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้ที่สูงขึ้นเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเริ่มจาก ชุมชน สู่ตำบล อำเภอ จังหวัด อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในการประชุมเลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายเร่งรัดการดำเนินงาน  การจัดเก็บข้อมูลด้านประชากรผู้มีรายได้น้อย ด้านลูกหนี้ กยศ. ด้านเยาวชนที่จบการศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี  ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว ถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งประชากร อาชีพ การพัฒนาในทุกๆ มิติให้เป็นศูนย์กลางสามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานพร้อมต่อการดึงไปใช้ประโยชน์ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีบทบาทหน้าที่ในการประสานกับทุกหน่วยงานต่างๆ ทั้ง กระทรวง ทบวง กรม ให้มีการเชื่อมการทำงานด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำนโยบายและทิศทางการเร่งรัดดำเนินของเลขาธิการ ศอ.บต. เดินหน้าขับเคลื่อนในด้านต่างๆให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ทุกๆ มิติ เพื่อประโยชน์สูงสดคือประชาชนในพื้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

//////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

สภาเดือด ส.ส.กูเฮงจัดหนัก บิ๊กตู่ คดีสำคัญดับไฟใต้ไม่คืบ แฉซำ้ทำได้ไงจับเด็ก เข้าคุกที่นาทวี วาทะ “เชือดไก่ให้ลิงดู”

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *