ธันวาคม 9, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ก.ธ.จ.ยะลา ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แชร์เลย

อาดือนันท์ มะลี  SPM news  อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน (รพี มามะ บรรณาธิการข่าว)…

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ )
(17เม.ย. 62) นายรณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ) โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


นายรณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ) ซึ่งประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยบ้านธารมะลิ ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง งบประมาณ 550,000 บาท , โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Sky Walk ) งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา งบประมาณ 91,050,000 บาท , โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสามเหลี่ยม มั่นคง มั่นคั่ง ยั่นยืน กิจกรรมก่อสร้างระเบียงชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Walk way ) งบประมาณ 9,900,000 บาท , โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ชานแดน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลธารน้ำทิพย์ งบประมาณ 4,445,100 บาท และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน (โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเบตง ) งบประมาณ 12,870,000 บาท ซึ่งแต่ละโครงการมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เสร็จตามกำหนดที่วางไว้ และผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป


ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวอีกว่า สำหรับการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Sky Walk ) เป็นโครงการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมทะเลหมอกในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้สู่คนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานฐานรากโดยทำการเจาะชั้นหินอัดน้ำปูนแรงดันสูงเพื่อฝังเหล็กยึดฐานรากผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนการเจาะหินทั้งหมดพร้อมวางเหล็กฐานราก จากนั้นก็จะดำเนินงานก่อสร้างอาคารหอชมวิวโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จำนวน 5 ชั้น สูง 45.50 เมตร พื้นยื่นชมวิว ความยาววัดจากตัวอาคาร 51.00 เมตร พร้อมลิฟท์โดยสาร และงานบริเวณภายนอก พร้อมปรับภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อความสวยงามต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////

 386 total views,  8 views today

You may have missed