มิถุนายน 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับ คณะทำงานด้านยุทธการ กองทัพบก ตรวจเยี่ยมและติดตามการปรับปรุงพัฒนาหน่วย กองกำลังป้องกันชายแดน ประจำปี 2565 ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การต้อนรับ พลเอก อรุณ อิ่มสมบัติ หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ กองทัพบก พร้อมด้วย พลโท เอกรัตน์ ช้างแก้ว ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านยุทธการ กองทัพบก และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปรับปรุงพัฒนาหน่วย กองกำลังป้องกันชายแดน ประจำปี 2565 ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่ ฝ่ายอำนวยการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยได้ยึดถือ และปฏิบัติตาม แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พุทธศักราช 2565 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4
ส่วนหน้า รวมทั้งนโยบายและข้อสั่งการ ของผู้บัญชาการทหารบก เป็นสำคัญ โดยมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานหลัก ยังคงยึดถือ การปฏิบัติงานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ได้แก่
งานการควบคุมพื้นที่ และการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการบูรณาการ ทั้งกำลัง เครื่องมือที่มีอยู่และแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ในการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้ง ทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศ ครอบคลุมใน 3 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่ทางลึก พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน ซึ่งในพื้นที่ตอนใน รวมหมายถึง พื้นที่ป่าภูเขา พื้นที่ป่าพรุพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว และบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่งคง ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการนำไปสู่การชี้เป้า ในการบังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงลดลง และจากการพูดคุยสันติสุข ของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น


ซึ่งนำโดย พลเอก วัลลภ รักเสนาะ กับผู้แทนคณะ BRN นำโดย อุซตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน เมื่อ 31 มีนาคม 2565 ที่มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะลดเหตุรุนแรงในห้วงเดือนรอมฏอน ตั้งแต่ 3 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2565 โดยฝ่ายรัฐจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง ส่วน BRN จะไม่มีการก่อเหตุรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมาแสดงตน เข้าร่วมโครงการ
มัสยิดสานใจ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด รวมถึงงานแก้ไขปัญหายาเสพติด/ มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดูแลลักษณะของการบำบัดโดยชุมชนมากขึ้น ตลอดจน งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงงานการสร้างความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันปัญหาต่างๆได้เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งกำลังพลที่ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ หน่วยได้มีการบูรณาการกำลัง ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ การค้นหาเชิงรุกตลอดเวลาส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขึ้น “ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จะมุ่งมั่น สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสุข และนำสันติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว  “

 

 6,437 total views,  2 views today