กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นราธิวาส..องคมนตรี เปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

แชร์เลย

นูอารีซะ ยะยือริ รายงาน.


(7 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม


โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และจังหวัดนราธิวาส จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวต้อนรับ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นองคมตรีได้กล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้สู่วิถีใหม่” พร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตรต้นแบบในบริเวณบ้านจาการขยายผลของศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ที่ได้จัดส่งเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ


จากนั้นองคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ รวมทั้งนิทรรศการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาบ้า และปลาตะเพียน จำนวน 6,800 ตัว ณ บริเวณสวน 50 ปี ครองราชย์ อีกด้วย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 รวมระยะเวลา 39 ปี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่าง ๆ มาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมของท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นต้นแบบความสำเร็จให้พื้นที่อื่น ๆ พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” นำผลสำเร็จของโครงการฯ ขยายผลและถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประชาชน

/////////////////////////////////

 144 total views,  4 views today

You may have missed