วันอาทิตย์ , พฤษภาคม 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / งานแถลงผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชาวบ้านพึ่งพอใจกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 19 ก.ย. 61 ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

งานแถลงผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชาวบ้านพึ่งพอใจกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 19 ก.ย. 61 ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

งานแถลงผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชาวบ้านพึ่งพอใจกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 19 ก.ย. 61 ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พลตำรวจตรี ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ร่วมแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน

ได้แก่ ด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง       ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมงานกว่า 1 พันคน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีภารกิจหลัก 6 ด้าน

ได้แก่  1 ด้านการศึกษาเพื่อ เสริมสร้างความมั่นคง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยบูรณาการกับ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความภาคภูมิใจ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2 ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน ได้กำหนดแนวทาง การพัฒนาประชากรวัยแรงงานให้มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดแรงงาน พร้อมทั้ง ส่งเสริมอาชีพทางเลือกและพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลิตกำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยมิติทางเศรษฐกิจ ด้านที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชากรทุกช่วงวัยได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับบริบท การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย หลักสูตรด้านอาชีพ และหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตามความต้องการของพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะทางภาษาที่หลากหลาย และจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและการสอนแบบโครงงาน การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ พร้อมกับพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน

ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ได้สร้างแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้ได้รับความช่วยเหลือ นำประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ทุนการศึกษา เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ได้ผลักดันโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ผู้เรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ ให้ได้รับการศึกษาและการฝึกทักษะอาชีพอย่างทั่วถึง ด้านที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการผ่านการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน และจัดทำหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับสถานศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน จัดทำสื่อ และฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และด้านที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบการสานพลังประชารัฐ ผ่านกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับพื้นที่บริการ ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ พบประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจทิศทางการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐาน อีกทั้ง ยังได้จัดกิจกรรม Smart office เสริมสร้างความเข้มแข็งบริหารจัดการศึกษา
ด้าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รูปประธรรมเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ ในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อน การบูรณาการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดเป็นศูนย์ประสานงาน บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา  เป็นหน่วยงานกลางที่จะ เชื่อมโยง บูรณาการ หน่วยงานต่างๆ ของทุกส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีคุณภาพ ในวันนี้เป็นการแถลงผลของการขับเคลื่อนแผนซึ่งเรามีแผนในการทำงาน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินการ ประเมินความพึงพอใจ ในการที่จะนำผลของการทำหน้าที่ผ่านมามาพิจารณาที่จะดูว่า ส่วนใดที่จะต้องดำเนินการให้มากยิ่งขึ้นในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่เราสนใจ เพราะว่า ทุกเรื่องต้องนึกถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางและความพึงพอใจ ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว ความพึงพอใจของประชาชนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับอยู่ในส่วนระดับปานกลางถึงมาก มีถึงร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อทำงานมาระยะหนึ่งซึ่งผลที่ผ่านมา จากการสำรวจล่าสุด ก็พัฒนาจาก 85 เป็น 91 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในการที่จะมองเห็นการสนับสนุนและพัฒนาการคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคใต้ โดยการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันของศูนย์ประสานงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

SPMC​NEWS​  ปัตตานี

About Dsky

Check Also

รอมฎอน กับ การดูแลสุขภาพร่างกาย และสิ่งที่ควรรู้

ข้อมูล สาธารณสุ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *