วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2561

 

โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)    จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในพื้นที่ถึงการทำงานของรัฐบาล พร้อมเป็นการสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสังคมในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ให้วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง และพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน โดยครั้งนี้มีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร้อนโท วรัญญู      วงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ส่วนหน้า คณะวิทยากรจากศูนย์สันติสุขกองอำการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติสุขจังหวัดขายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯกว่า 200 คน

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยากให้เยาวชนทุกคนเป็นพลเมืองไทยที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่งผลให้เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นคนเก่งคิด เก่งทำ โดยเฉพาะเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานสานใจไทยสู่ใจใต้ส่วนหน้า ร่วมกันผนึกกำลังในการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนที่เป็นผู้นำนักเรียนในสถานศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

 

สำนักงานสารสนเทศประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

SPMC NEWS

About Dsky

Check Also

อำเภอเบตงเตรียมจัดงานประเพณีของดีเบตงและงานกิ่งกาชาดเบตง ประจำปี 2562

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *