วันอังคาร , สิงหาคม 14 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / เกษตรจังหวัดยะลา สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร พร้อมให้งบสนันสนุนเกษตรกรชุมชนละ 300,000 บาท ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เกษตรจังหวัดยะลา สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร พร้อมให้งบสนันสนุนเกษตรกรชุมชนละ 300,000 บาท ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

14:17 ปธ.สื่อ(spmc) เกษตรจังหวัดยะลา สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร พร้อมให้งบสนันสนุนเกษตรกรชุมชนละ 300,000 บาท ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยจัดทำโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ จนสามารถดำเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมได้แถลงการดำเนินโครงการ และจัดเวที่ชุมชนครั้งที่1 ให้เกษตรกรตำบลยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อให้ความรู้ และเสนองรับความต้องการของเกษตรกรโดยตรง โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร ร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

จากเวที่ชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อยอดโครงการเกษตรในกิจกรรมต่างๆให้เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวตามหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ สามารถพัฒนาต่อยอด เชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

“เกษตรจังหวัดยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ จำนวนชุมชน 72 ชุมชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยให้แต่ละชุมชนจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จัดทำแผนการดำเนินงานฝึกอบรม มีการอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรตามความต้องการของชุมชนๆ ละ 4 รุ่นๆ ละ 50 คน 3 วัน รวม 200 คน และกิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเมื่อเกษตรกรผ่านการอบรมแล้ว แต่ละชุมชนจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ รับทราบความต้องการของชุมชน และร่วมกันพิจารณาโครงการที่กลุ่มเกษตรกรจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอเพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุน ชุมชนละ 300,000 บาท” นายสมโชค ณ นคร กล่าว

นอกจากนี้ จังหวัดยะลาจะดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ในการสร้างสมดุลของการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตลอดเส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (The whole process of agri-industry) โดยเกษตรกรคือผู้ประกอบการด้านการเกษตร ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 ได้ดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9,249 ราย ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 7,598 ราย มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาต่อยอดให้ Young Smart Farmer เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ที่มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินงานด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้
………………
นิแอ สามะอาลี ส.ปชส.ยะลา / SPMC์NEWS/ ยะลา

About Dsky

Check Also

ผู้นำศาสนา ร่วมละหมาดฮาญัต ต้านความรุนแรงและประณาม คนร้ายก่อเหตุยิง 2 แม่ลูกเสียชีวิตที่บาเจาะ

  เมื่อเวล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *