กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“คิดดีทำดี”นร.สังวาลย์วิท 5 อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน พร้อมสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย

แชร์เลย

นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน พร้อมสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย
วันนี้ (29 พ.ย.66 ) ที่แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกดำนา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ตามโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวเป็นการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกข้าวทำนาดำ ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ได้เรียนรู้การปลูกข้าวดำนาจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน สามารถทราบถึงขั้นตอนในการสีข้าวและเก็บไว้เพื่อใช้บริโภค สำหรับเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วม
นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 กล่าวว่า โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 เป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (โรงเรียนสมเด็จย่า) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ สนับสนุน ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากร รวมถึงนักเรียน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า คณะครูได้มีวิธีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม อยู่หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกข้าว ทำนา ในแปลงนาสาธิต บนพื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา รวมถึงการปลูกผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง กล้วย ขนุน กระทอน มะยงชิด มะละกอ และต้นอ้อย บนพื้นที่ของโรงเรียนรวม 24 ไร่ 3 งาน ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาเป็นวิถีปฏิบัติ มีทักษะการดำรงชีวิต และทักษะชีวิตได้อย่างแท้จริง
ด้าน ด.ช.สุริยพล นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 กล่าวว่า พ่อ แม่ เคยเล่าว่า เมื่อก่อน อ.เบตง เคยมีพื้นที่ปลูกข้าว แต่มีไม่มากเนื่องพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงหันมาปลูกต้นยางพาราแทน ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มาเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเด็กรุ่นใหม่อย่างตนไม่เคยเห็นแปลงนาและไม่เคยดำนามาก่อน กิจกรรมครั้งนี้ ตนได้มีโอกาสลองดำนากับเพื่อนๆนักเรียน เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย และเพิ่มทักษะชีวิตในการปลูกข้าว จะได้นำข้าวที่ได้ มาเป็นอาหารมื้อกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียน และจะสำนึกบุญคุณของชาวนาที่ปลูกข้าวให้เราได้กินเสมอมา เพราะข้าวแต่ละเม็ดได้มาอย่างยากลำบาก ต่อไปตนจะกินข้าวให้หมดจาน เพื่อขอบคุณชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ

 51,844 total views,  2 views today

You may have missed