ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ม.ราชภัฏยะลา ดำเนินงานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเมืองเบตงเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยว

แชร์เลย

วันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกองการศึกษา (หลังเก่า) อ.เบตง จ.ยะลา ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตง นางรัชนี นิยมเดชา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองเบตง นายฟูอาดี แตปูซู เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ได้เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเมืองเบตงเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ตลอดจนสิ่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ที่เหมาะสมกับบริบทของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย ทั้งในส่วนผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
สำหรับการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างจุดเด่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดโลก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และคุณค่าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรในหน่วยธุรกิจและนักท่องเที่ยว อีกทั้ง นักท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนในท้องถิ่น ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย

 52,137 total views,  16 views today

You may have missed